Ułatwienia dostępu

W stronę wolności

Grantobiorca: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 400,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.01.2022-30.09.2023

W ramach projektu docieramy do osób osadzonych w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców, zwłaszcza tych, które doświadczyły tortur lub innych form przemocy, a także do osób niesłusznie osadzonych. Zapewniamy pomoc lub reprezentację prawną (również w sprawach wnoszonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) i konsultacje psychologiczne dla osób wymagających szczególnego wsparcia i zadośćuczynienia. W celu zwiększenia skuteczności działań i zmniejszenia cierpienia tych osób, oferujemy pomoc psychologiczną. Osoby osadzone w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców są narażone są na ryzyko systemowego naruszania ich prawa do wolności osobistej, sprawiedliwych procedur, poszanowania życia rodzinnego i prywatnego oraz wolności od tortur lub innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Z powodu ograniczonego kontaktu ze światem zewnętrznym, bariery językowej czy nieznajomości prawa takie osoby mają niewielkie możliwości uzyskania pomocy prawnej. W 2020 r. sądy rejonowe w Grójcu i Kętrzynie poparły wszystkie wnioski Straży Granicznej w sprawie przedłużenia detencji cudzoziemców. Jednocześnie w sądzie w Grójcu jedynie w 1,5% spraw ustanowiono obrońcę z urzędu (w Kętrzynie było to 0% spraw). Powyższe dane świadczą o poważnej luce w systemie obrony praw cudzoziemców przebywających w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Chcemy świadczyć pomoc prawną dla 100 osób w dwóch ośrodkach: w Lesznowoli (dla mężczyzn) oraz w Kętrzynie (dla kobiet, rodzin i małoletnich bez opieki). W 2020 r. w Lesznowoli przebywały 162 osoby (średni czas pobytu wyniósł 94 dni – drugi najdłuższy w Polsce), a w Kętrzynie – 149 osób (średni czas pobytu: 74 dni). Nasze działania mają także szerszy wymiar społeczny. Zależy nam na tym, by poprzez upowszechnianie rezultatów projektu podnosić świadomość o naruszeniach praw człowieka w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców.