Ułatwienia dostępu

W sieci wsparcia

Grantobiorca: Fundacja "Wyobraź sobie"
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 107,21 EUR
Partnerzy: Urząd Miasta i Gminy Skawina
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

Problemy, którymi zajmujemy się w tym projekcie, to uzależnienia behawioralne u młodzieży, zwłaszcza dotyczące gier komputerowych, oraz nieskuteczne narzędzia do prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie takich uzależnień. Badania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pokazują, że 85% dzieci w grupie wiekowej 11–14 lat gra w gry komputerowe. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności systemu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Rozwijamy narzędzia profilaktyczne, szkolimy kadrę i wprowadzamy do lokalnych polityk nowe rozwiązania. Posiadamy już doświadczenia współdziałania z gminą w zakresie profilaktyki uzależnień (np. realizacja zadań zleconych, udział w diagnozie i pracach nad Strategią Rozwoju Gminy na lata 2020-2030, konsultacje dla ośrodków pomocy społecznej dotyczące strategii rozwiazywania problemów społecznych). W ramach dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy powstała już deklaracja partnerstwa na rzecz stworzenia programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym wśród młodzieży. W ramach tego projektu organizujemy gminne mistrzostwa e-sportowe jako program profilaktyczny. Opracowujemy program edukacyjno-profilaktyczny dla e-trenerów. Przygotowujemy projekt rekomendacji do Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym wśród Młodzieży oraz projekt założeń do kształcenia kadry młodzieżowych e-trenerów. Prowadzimy kampanię społeczną pokazującą ryzyka związane z uzależnieniami. Prowadzimy konsultacje społeczne z udziałem liderów młodzieżowych i szkolenia e-trenerów. Opracowujemy publikację: „Poradnik Gamera”. Naszymi odbiorcami są e-trenerzy oraz eksperci i ekspetki w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie małopolskim, przynajmniej 75 młodych osób w wieku 11-15 lat, a także instytucje i lorganizacje współpracujące w ramach lokalnej koalicji na rzecz wypracowania rekomendacji do Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym wśród młodzieży.