Ułatwienia dostępu

Uzdrawiająca Moc Dobrej Relacji

Grantobiorca: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 279,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-31.05.2023

W Polsce systematycznie wzrasta liczba osób z zaburzeniami psychicznymi: obecnie jest to ok. 23% populacji. Na 100 tys. mieszkańców w Polsce przypada jedynie 6 lekarzy psychiatrów i 18 pielęgniarek, czyli połowa personelu psychiatrycznego w krajach sąsiednich (Niemcy, Czechy). Brakuje badań nad potrzebami osób doświadczających zaburzeń psychicznych. Istnieje wiele opracowań naukowych na temat samych zaburzeń, jednak nie uwzględniają one perspektywy pacjentów i pacjentek. Innym problemem jest asymetria w relacji pacjent – opieka psychiatryczna. Brakuje wypracowanych standardów dotyczących współpracy, np. przekazywania informacji w duchu empatii i otwartego dialogu. Specjaliści i specjalistki opieki psychiatrycznej przyjmują postawę dominującą i często pomijają w procesie leczenia pacjentów i ich rodziny. Dostrzegamy konieczność zmian w systemie ochrony zdrowia, które zwiększą skuteczność leczenia. Wyzwaniem jest również niska świadomość społeczna związana z zaburzeniami psychicznymi. 73% osób badanych uważa, że choroby psychiczne zwykle się ukrywa, tylko 37% zadeklarowało, że stosunek do osób z zaburzeniami psychicznymi jest życzliwy, 45% czuje się wystarczająco poinformowanych o problemach zdrowia psychicznego, ale aż 83% doświadczyło dyskryminacji. W naszym projekcie wypracowujemy schemat modelowej relacji pomiędzy pacjentami a ochroną zdrowia psychicznego i zachęcamy do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia. Prowadzimy badanie doświadczeń i potrzeb pacjentów i ich rodzin, inspirowane ideą partycypacyjnych badań w działaniu (tzn. badań z ludźmi i dla ludzi, a nie na ludziach). Prowadzimy warsztaty oraz seminarium i realizujemy kampanię promocyjną upowszechniającą efekty projektu w środowisku medycznym. Nasze działania zwiększą świadomość społeczną i wpłyną na zmianę postaw części społeczeństwa wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.