Ułatwienia dostępu

Tworzymy Rady

Grantobiorca: Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 23 555,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 31.12.2021-31.12.2022

W ramach projektu chcemy powołujemy Radę Młodzieżową i Radę Seniorów w gminie Lipie. Młodzież i seniorzy to grupy niemające w gminie swoich przedstawicieli. Posiadają ograniczoną wiedzę o wolontariacie i partycypacji społecznej. Postrzegają się nawzajem stereotypowo. W okolicy brakuje podmiotów prowadzących edukację na ten temat, a samorząd wykazuje się biernością. W ramach projektu organizujemy warsztaty edukacyjne dla seniorów i młodzieży nt. wolontariatu i funkcjonowania Rad Seniorów i Młodzieży oraz wyjazdowe warsztaty rozwoju kompetencji społecznych. Celem warsztatów jest przełamanie stereotypów i nawiązanie współpracy między obydwoma grupami. Odbywają się także wyjazdowe warsztaty międzypokoleniowych inicjatyw, podczas których wypracowujemy koncepcje 5 wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska, a następnie je realizujemy. Opracowujemy lokalną mapę międzypokoleniowych problemów i potrzeb, wydajemy publikację promującą dobrą praktykę. W projekcie bierze udział 25 osób w wieku +60 i 25 osób w wieku 12-20 lat – kobiety i mężczyźni z gminy Lipie i okolic. Ich efektem będzie wzrost kompetencji społecznych i reprezentatywności dwóch grup oraz nawiązanie przez nie instytucjonalnej współpracy. Metody pracy, z jakich korzystamy, to: warsztaty grupowe, zajęcia międzypokoleniowe, wolontariat, praca metodą projektu, współpraca z mieszkańcami i przedstawicielami samorządu, wsparcie indywidualne oraz działania ewaluacyjne.