Ułatwienia dostępu

Twoje słowa. Moja godność

Grantobiorca: Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 159,58 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka"
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Celem projektu jest przeciwdziałanie używaniu dziadurzenia, tj. specyficznego i dyskryminującego osoby starsze języka. Dziadurzenie narusza godność osób starszych. Jego główną przyczyną jest stereotypowe postrzeganie osób starszych. Dziadurzenia doświadcza ponad 1/3 osób w wieku 60+. Ponad 1/4 osób doświadcza go w formie instytucjonalnej dyskryminacji. Badania pokazują, że dziadurzenie jest przejawem ageizmu (uprzedzeń ze względu na wiek) i dowodzą, że skutkiem dziadurzenia u osób starszych jest zmniejszenie liczby relacji społecznych, wycofywanie się z życia społecznego, autostereotypizacja, mniejsze zaufanie do własnych kompetencji komunikacyjnych, poczucie zmniejszonej kontroli nad własnym życiem, obniżone poczucie sprawczości. Poprzez warsztaty z zakresu komunikacji społecznej i praw człowieka oraz kampanię społeczną ograniczamy przyczyny i zmniejszamy skalę występowania problemu. Uświadamiamy jego negatywne skutki dla społecznego funkcjonowania osób w wieku 60+, podnosimy kompetencje komunikacyjne osób w wieku 60+ i uczymy je asertywnego reagowania na dziadurzenie. Tworzymy sieć instytucji lokalnych pod hasłem „Tu nie dziadurzymy”. Prowadzimy również badanie pt. „Zjawisko dziadurzenia z perspektywy osób starszych”. Rozpowszechnienie raportu z badania przyczyni się do podniesienia wiedzy o dziadurzeniu i jego przejawach oraz do wzrostu świadomości społecznej na temat protekcjonalnej i dyskryminującej komunikacji oraz jej konsekwencji dla funkcjonowania osób starszych. Bezpośrednimi obiorcami projektu są osoby w wieku 60+ oraz osoby pracujące z osobami starszymi (320 osób). Pośredni odbiorcy to społeczność lokalna w woj. łódzkim i podlaskim. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” z Hajnówki. Zadaniem partnera jest wsparcie działań organizacyjnych i informacyjnych w woj. podlaskim.