Ułatwienia dostępu

To działa! Dobre rozwiązania na rzecz antydyskryminacji

Grantobiorca: Stowarzyszenie Jeden Świat
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 004,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-31.10.2022

Jak wynika z raportu „Ograniczanie wolności mediów w Polsce”, opracowanego przez Media Freedom Rapid Response w 2020 roku, wolność mediów w Polsce napotyka największe wyzwania od 2015 roku. Osłabianie dziennikarstwa obywatelskiego ma destrukcyjny wpływ na niezależność i pluralizm mediów. Jednocześnie, w raporcie „Ochrona przed dyskryminacją w Polsce”, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia tematyki dyskryminacji do głównego nurtu debaty publicznej i zmiany świadomości społecznej na temat tego zjawiska. W tym projekcie zajmujemy się rolą mediów w obserwowaniu i opisywaniu istniejących problemów dotyczących łamania praw człowieka oraz dyskryminacji grup wykluczanych i mniejszości. Jego celem jest zwiększenie wrażliwości zarówno osób tworzących, jak i odbierających dziennikarskie treści. Uruchomiliśmy Szkołę Dziennikarstwa Rozwiązań i wyposażamy początkujących dziennikarzy i dziennikarki (głównie z Wielkopolski) w narzędzia, które pomogą im tworzyć rzetelne materiały dotyczące dyskryminacji i praw człowieka. Pozwolą im też na weryfikację instytucjonalnych działań w tym zakresie. Jednocześnie zależy nam na pogłębieniu dziennikarskiej wrażliwości społecznej i zwróceniu uwagi na potencjał tkwiący w dziennikarstwie rozwiązań. Prowadzimy kampanię społeczną dotyczącą wybranego problemu poruszanego podczas Szkoły Dziennikarstwa Rozwiązań. Grupa przeszkolonych przez nas wolontariuszy i wolontariuszek prowadzi warsztaty z antydyskryminacyjnej edukacji medialnej dla uczniów i uczennic wielkopolskich szkół. Opracowujemy scenariusze takich zajęć i udostępnimy je w formie publikacji. Sądzimy, że wzrost zainteresowania młodych dziennikarzy prawami człowieka, dyskryminacją i wykluczeniem społecznym przełoży się na zwiększenie liczby wartościowych materiałów na te tematy i jednocześnie pomoże w zwalczaniu fake newsów.