Ułatwienia dostępu

Szkoła architektury zmian społecznych

Grantobiorca: Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 996,43 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-31.05.2023

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT+ w mniejszych miejscowościach w województwie małopolskim. Szkolimy liderki i liderów inicjujących zmiany w swoich społecznościach. Z analizy raportu „Dyskryminowani/Dyskryminujący w Małopolsce” wynika, że 70% osób określających siebie jako osoby LGBT i mieszkających w Małopolsce doświadczyło dyskryminacji. Ostatnie lata to również okres dotkliwych zmian w polityce samorządowej w regionie. Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 29 kwietnia 2019 r. przyjął „deklarację w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”. Dodatkowo poszczególne powiaty (5) i gminy (11) w Małopolsce przyjęły uchwały o przeciwdziałaniu „ideologii gender” lub podpisały Samorządowe Karty Rodziny. W obecnej sytuacji społeczno-politycznej koniecznym wydaje się być wzmocnienie przyszłych osób liderskich poprzez zwiększenie ich wiedzy, kompetencji i umiejętności, także tych interpersonalnych, aby ich głos mógł być bardziej słyszalny w społecznościach lokalnych, co może wpływać na zmianę postaw wobec osób LGBT+. W ramach projektu prowadzimy 42-godzinne szkolenie dla 2 grup, którego program obejmuje warsztaty: antydyskryminacyjny, asertywności, komunikacji i kompetencji liderskich, seksualności i funkcjonowania psychospołecznego osób LGBT+, języka inkluzywnego. Każda z osób uczestniczących w projekcie korzysta z 3 godzin indywidualnego mentoringu, a następnie organizuje wydarzenie o charakterze antydyskryminacyjnym dla społeczności lokalnej. Opracowujemy publikację zawierającą wiedzę na temat funkcjonowania psychospołecznego osób LGBT+, miniporadnik antydyskryminacyjny oraz wywiady z uczestnikami i uczestniczkami projektu. Odbiorcami projektu są osoby pełnoletnie, mieszkające w województwie małopolskim, z wyłączeniem miasta Krakowa, które biorą udział w projekcie, oraz osoby uczestniczące w lokalnych wydarzeniach.