Ułatwienia dostępu

Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet

Grantobiorca: Fundacja Edukacyjno-Rozwojowa Zielone Pojęcie
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 641,91 EUR
Partnerzy: Miasto Cieszyn
Czas realizacji: 01.11.2021-31.10.2023

Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców i mieszkanek Cieszyna oraz okolic w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt jest realizowany w partnerstwie z jednostką samorządową – Miastem Cieszyn. W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie dla kobiet znajdujących się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Wydajemy bezpłatny kwartalnik „Torebka jakby damska”, w którym znajdują się materiały na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozwoju osobistego. Tworzymy grupę wsparcia Krąg Kobiet, organizujemy cykliczne warsztaty, spotkania, wykłady, prowadzimy indywidualne konsultacje. Tworząc plan tego projektu zastanawiałyśmy się, jak objąć jego działaniem jak najszerszą grupę kobiet i odpowiedzieć na ich różne problemy i potrzeby. Wiemy, że bodźcem do rozwoju osobistego jest najczęściej długotrwała, trudna sytuacja, w jakiej się znajdujemy, z której trudno nam jest znaleźć samodzielnie wyjście. Ta sytuacja może dotyczyć różnych sfer życia, ale i oddziaływać negatywnie na całe życie. Nią jednak chcemy się zająć w pierwszej kolejności, bo ona powoduje największy dyskomfort. Rozwiązanie kryzysowej sytuacji często staje się impulsem do dalszych zmian i do rozwoju osobistego, czego efektem jest lepsza jakość życia.