Ułatwienia dostępu

Seroccy Seniorzy budują Strategię

Grantobiorca: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym NADZIEJA
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 69 252,37 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.10.2022-01.10.2023

Wyzwaniem, na które odpowiada ten projekt, jest brak skoordynowanych działań prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Serock na rzecz osób w wieku 60+. Brakuje rozwiązań wypracowanych przez same osoby starsze, które nie angażują się w kształtowanie polityk lokalnych. Celem projektu jest stworzenie spójnej Strategii działań Miasta i Gminy Serock na rzecz seniorów 60+ na lata 2023-2027, która zostanie przyjęta do realizacji przez Radę Miasta i Gminy. W Serocku mieszka 4086 osób w wieku 60+ (2267 kobiet, 1819 mężczyzn), co stanowi 26,59% ogółu mieszkańców. Dlatego zagadnienia dotyczące osób starszych są jednym z ważniejszych problemów społecznych tej gminy. Działa tu niewiele organizacji pozarządowych, a zaledwie kilka wspiera osoby starsze. Są to: Klub Aktywnego Seniora, Klub Miłośników Zegrza, Serocka Akademia Seniora. Żadna z tych organizacji nie zajmuje się partycypacją społeczną, ani nie angażuje seniorów w roli lokalnych liderów. Takie działania prowadzi nasza organizacja w całym powiecie legionowskim. Na sytuację seniorów negatywnie wpłynęła pandemia COVID-19. Od roku 2020 osoby starsze głównie przebywają w swoich domach i mają niewielkie możliwości uczestnictwa w życiu publicznym. Zarówno gmina, jak i jej jednostki oraz inne organizacje pozarządowe nie zapewniają seniorom skutecznego wsparcia. Konieczne jest przyjęcie nowej strategii działań Miasta i Gminy Serock na rzecz osób 60+, ponieważ stare dokumenty strategiczne już się zdezaktualizowały. W proces powstawania strategii powinna być zaangażowana cała społeczność lokalna, a zwłaszcza osoby starsze. Powinien on także uwzględniać ograniczone zasoby kadrowe instytucji samorządowych. Dlatego niezbędne jest zaangażowanie w procesy decyzyjne ekspertów i ekspertki oraz seniorów i seniorki z Serocka. Tylko w ten sposób osoby starsze będą mogły uświadomić władzom lokalnym swoje potrzeby oraz zawrzeć je we wspólnie opracowanej strategii.