Ułatwienia dostępu

Rzeka nie jest rzeczą

Grantobiorca: Fundacja Greenmind
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 96 781,88 EUR
Partnerzy: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Czas realizacji: 01.11.2022-31.01.2024

W tym projekcie angażujemy mieszkańców i mieszkanki w działania, których celem jest zmiana postrzegania rzek. Chcemy, by rzeki były traktowane podmiotowo, jako element przyrodniczo-kulturowy i część dziedzictwa społeczności lokalnej, a nie przedmiotowo, jako źródło zagrożenia lub pozyskiwania zasobów. Projekt realizujemy w czterech lokalizacjach. Jest on odpowiedzią na występujące w różnych gminach i regionach Polski problemy związane z przepływającymi tam rzekami. W mieście Hajnówka chcemy powstrzymać wyrzucanie odpadów chemicznych do rzeki Leśnej przez lokalną firmę. Mieszkańcy od wielu lat walczą o czystość rzeki, we współpracy z zaangażowanymi radnymi. W gminach Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie pomagamy mieszkańcom w budowaniu ich lokalnej tożsamości, której ważnym elementem przyrodniczym i kulturowym jest rzeka Wel. W gminach Rogoźno i Oborniki wspieramy mieszkańców, którzy walczą o zachowanie ciągłości rzek Wełna, Flinta i Mała Wełna oraz usunięcie z nich barier dla żywych organizmów. W mieście Gorlice pomagamy udrożnić rzekę Sękówkę poprzez likwidację stopnia wodnego. W ramach działań projektowych rozwiązujemy rozpoznane problemy przyrodnicze i/lub strażnicze poprzez wspólną pracę ekspertów i ekspertek z mieszkańcami. Wraz ze społecznością lokalną prowadzimy działania przyrodnicze (tzw. bio-blitz). Realizujemy badania hydromorfologiczne oraz przyrodnicze na terenach rzek objętych projektem. Budujemy i wzmacniamy więzi emocjonalne ludzi z rzekami poprzez mobilizację mieszkańców do działań. Przygotowujemy rekomendacje dla samorządów lokalnych. Opracowujemy studia przypadków, które pomogą rozwijać kompetencje osób zaangażowanych w działania Koalicji Ratujmy Rzeki w zakresie współpracy i aktywizowania społeczności lokalnych.