Ułatwienia dostępu

Rozgłośnik społeczny

Grantobiorca: Stowarzyszenie Orzeł i Reszka
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 056,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2021-31.03.2023

Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy miasta Radomia i jego mieszkańców: brak strategii zrównoważonego rozwoju miasta, z uwzględnieniem roli, jaką mogą w nim odgrywać tereny zielone, oraz niedostrzeganie przez władze gminy potrzeb mieszkańców. Wyzwaniem jest również brak poczucia sprawczości mieszkańców, którzy nie potrafią skutecznie wpływać na władze lokalne oraz brak przestrzeni do zaangażowania się w sprawy lokalne. Analiza dokumentów strategicznych oraz działań samorządu ujawnia sprzeczności pomiędzy propozycjami władz a potrzebami mieszkańców. Miasto nie posiada aktualnej strategii zrównoważonego rozwoju, a w poprzedniej strategii ochrona środowiska nie została uwzględniona. Jednocześnie mieszkańcy Radomia dostrzegają znaczenie zrównoważonego rozwoju, o czym świadczą tematy projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. W 2021 rok złożono 208 wniosków i większość z nich dotyczyła zrównoważonego rozwoju, lecz dofinansowano tylko 46 projektów, w tym 18 wniosków dotyczących takich tematów jak budowa ścieżek rowerowych, ochrona środowiska czy ekologia. Dlatego w naszym projekcie usprawniamy komunikację mieszkańców z urzędami, podejmujemy także wyzwanie stworzenia modelu współpracy międzysektorowej. Projekt rozpoczęliśmy szkoleniami na temat dialogu oraz krytycznego myślenia dla społeczników i urzędników (20 osób). Prowadzimy dwie kampanie społeczne pod hasłami: Zieleń w Radomiu i Siła organizacji społecznych. Materiały z kampanii publikujemy w trzech wydaniach papierowych Rozgłośnika Społecznego oraz na stronie internetowej. Projekt jest skierowany do mieszkańców i mieszkanek Radomia (co najmniej 180 osób). Chcemy zachęcić ludzi do większego zaangażowania się w rozmowy o wyglądzie i charakterze miasta, a także w działania mające na celu poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miejskiej zieleni.