Ułatwienia dostępu

Równe prawa osób z niepełnosprawnościami

Grantobiorca: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 414,17 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.09.2022-29.02.2024

Projekt polega na udzielaniu porad prawnych oraz prowadzeniu litygacji strategicznej w sprawach, w których naruszono zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Jego celem jest podniesienie standardów ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie równego traktowania w obszarze dostępu do dóbr i usług, zatrudnienia, publicznego wsparcia finansowego oraz prawa do samostanowienia osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią znaczny odsetek społeczeństwa, jednak polskie przepisy nie przewidują efektywnej ochrony przez dyskryminacją we wszystkich obszarach życia. Standardy wynikające m.in. z Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami nie zostały w pełni wdrożone. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań prawnych na drodze sądowej służących pełnej implementacji międzynarodowych standardów ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu prowadzimy 28 dyżurów poradnictwa prawnego skierowane głównie do osób mieszkających w małych i średnich miejscowościach w całej Polsce. W czasie dyżurów prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka udzielają porad prawnych, a także analizują zgłoszone przypadki nierównego traktowania ze względu na niepełnosprawność. Z możliwości uzyskania wsparcia mogą skorzystać również osoby, które zwrócą się o pomoc telefonicznie, mailowo lub listownie. Chcemy udzielić porad prawnych minimum 350 osobom z niepełnosprawnościami. Angażujemy się także w postępowania sądowe lub administracyjne o szczególnym znaczeniu z perspektywy ochrony zasady równego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Przedstawimy również rekomendacje dotyczące zwiększenia ochrony prawnej dla osób z niepełnosprawnościami.