Ułatwienia dostępu

Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych

Grantobiorca: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 333,36 EUR
Partnerzy: Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Czas realizacji: 30.12.2021–31.10.2023

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec osób starszych poprzez opracowanie i upowszechnianie ścieżki postępowania, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz realizację wsparcia seniorów doświadczających przemocy i ich rodzin. Wg danych GUS na koniec 2019 r. odsetek osób powyżej 60 roku życia wynosił niemal 25% populacji. Za 10 lat wzrośnie on o kolejne 5%. Wg raportu z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Polską Akademię Nauk (2015-2019), około 15% seniorów doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem wielowymiarowym i bardzo dotkliwym, a jednocześnie jest stosunkowo słabo przebadana. Według WHO dane są niedoszacowane o 80%. W ramach projektu nagłaśniamy problemy braku w Polsce polityki senioralnej adekwatnej do potrzeb, niewydolności systemu opieki i braku wsparcia seniorów doświadczających przemocy. Monitorujemy sytuację seniorów i podejmujemy interwencje podnoszące jakość życia, bezpieczeństwo i samodzielność osób starszych. Wraz z partnerem, Społeczną Radą Seniorów, wzmacniamy osoby starsze w kryzysie. W ramach projektu powstaje Ścieżka Pracy z Osobami Starszymi Uwikłanymi w Przemoc. Są prowadzone warsztaty postępowania w sytuacjach przemocowych. Organizujemy grupy samopomocowe, zapewniamy wsparcie specjalistów. Wydajemy magazyn „Generacja” poświęcony tematyce przemocy i wykluczenia seniorów. Organizujemy konferencję edukacyjną promującą Ścieżkę Pracy z Osobami Starszymi Uwikłanymi w Przemoc. Tworzymy profesjonalną kampanię edukacyjno-społeczną w obronie praw seniorów. Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy społeczności oraz pracowników instytucji publicznych na temat problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wobec osób starszych.