Ułatwienia dostępu

Regionalna Akademia Selfadwokatury – Nic o nas bez nas

Grantobiorca: Fundacja Eudajmonia
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 115 019,33 EUR
Partnerzy:
FONIX AS (Norwegia)
Stowarzyszenie Dom Pod Orzechami
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Celem projektu jest ochrona praw osób z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy. W ramach projektu tworzymy Regionalną Akademię Selfadwokatury – w ten sposób realizujemy postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Organizujemy warsztaty dla liderów i liderek – osób, które staną się ambasadorami, będą promować Konwencję i monitorować jej realizację w swoich społecznościach lokalnych. Zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas”, osoby uczestniczące w projekcie będą aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (w tym dyskryminacji ze względu na płeć). Uzasadnienie dla potrzeby podjęcia takiego działania wyznacza nie tylko Konwencja, ale również międzynarodowe i krajowe akty prawne, które powołano w celu ochrony praw i godności człowieka. Naszymi głównymi odbiorcami są dorosłe osoby z niepełnosprawnościami z min. 6 powiatów oraz miasta Wrocław, o różnym wykształceniu i statusie społeczno-ekonomicznym. W ramach projektu prowadzimy warsztaty dla początkujących Selfadowkatów oraz warsztaty na poziomie zaawansowanym. Ponadto odbiorcami pośrednimi są społeczności, na terenie których realizujemy inicjatywy lokalne. Partnerami projektu są: Dom pod Orzechami wspierający osoby uczestniczące w projekcie w organizacji inicjatyw lokalnych oraz Fonix Sa z Norwegii. Organizujemy również wyjazd szkoleniowy do Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnością. Dzięki projektowi osoby z niepełnosprawnościami będą mogły nabyć i pogłębić wiedzę o swoich prawach oraz rozwinąć kompetencje niezbędne do aktywnego rzecznictwa interesówswojej grupy. Wsparcie w zakresie wypełniania roli selfadwokata i selfadwokatki otrzyma łącznie 58 osób. Wsparcie to uzupełniamy coachingiem i mentoringiem indywidualnym.