Ułatwienia dostępu

Rady Seniorów – ReAktywacja

Grantobiorca: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 987,15 EUR
Partnerzy: Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Czas realizacji: 01.03.2022-31.08.2022

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji i motywacji do działania liderek i liderów seniorskich, zwłaszcza osób działających w gminnych i powiatowych radach seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego. Badanie wykonane w 2016 r. przez Instytut Studiów Społeczno-Edukacyjnych na grupie 300 seniorów ujawniło dwie grupy barier utrudniających lub uniemożliwiających aktywność osób starszych. Są to przeszkody wewnętrzne (odizolowanie, brak zaufania w środowisku lokalnym, wcześniejsze negatywne doświadczenia) i zewnętrzne (brak możliwości dotarcia do miejsc spotkań, niedostateczny dostęp do informacji, obiektów i sprzętu). Przez ostatnie cztery lata dzięki naszym działaniom wspomniane bariery zostały zmniejszone, lecz pandemia Covid-19 spowodowała powrót negatywnych zjawisk. Obecnie w 121 gmin województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują jedynie 23 rady seniorów, w tym 3 w gminach wiejskich. Pandemię z trudnością przetrwały rady mocno zakotwiczone w swoim środowisku, w którym działają już 2-3 kadencje. Okres pandemii „sparaliżował” rady, którym kończyła się kadencja lub w których rezygnowali ich liderzy. Utrudnia też wybory na nową kadencję. O konieczności realizacji projektu informują sami seniorzy i seniorki działające w radach. W ramach projektu zapewniamy wsparcie w formie doradztwa, a także prowadzimy cykl warsztatów podnoszących wiedzę i kompetencje liderek i liderów w zakresie komunikacji, działań liderskich, współpracy z samorządem czy kompetencji cyfrowych. Wzmacniamy poszczególne osoby, ale też całe rady, jako ciała opiniodawczo-doradcze samorządów. Partnerem w projekcie jest Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, złożona z przedstawicieli powiatowych rad seniorów oraz organizacji i środowisk seniorskich.