Ułatwienia dostępu

Przemocometr – razem zmierzmy się z przemocą

Grantobiorca: Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 690,51 EUR
Partnerzy:
Plakaciary
Równik Praw
Czas realizacji: 1.12.2021-30.09.2023

Przemocometr to kompleksowe narzędzie profilaktyczno-edukacyjno-pomocowe do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowane do młodzieży. Wdrażamy je na wszystkich etapach projektu wspólnie z grupą docelową. Liczne dane pokazują, że osoby młode, w szczególności kobiety w wieku 13–25 lat, są grupą najbardziej narażoną na akty przemocy seksualnej. Ponadto badania dowodzą, że osoby pozbawione wsparcia częściej doznają krzywdy. W ramach projektu wykorzystujemy narzędzie Przemocometr składające się z 3 elementów. Pierwszym jest zakładka do książki, która umożliwia rozpoznanie zachowań przemocowych ze strony osoby partnerskiej. Linijka wydrukowana na zakładce, na której w miarę zwiększania się wartości wzdłuż miarki pokazują się przypisane poszczególnym liczbom zachowania, pozwala w szybki sposób ocenić, czy związek jest zdrowy i czy jest w nim przemoc. Drugim elementem Przemocometru jest portal edukacyjno-informacyjny. Strona zawiera plik zakładki do ściągnięcia oraz wizualne przedstawienie zawartych na linijce zachowań. Znajdą się na niej także informacje dla osób szukających pomocy, osób będących świadkami przemocy i osób udzielających pomocy. Trzecim elementem jest aplikacja alarmowo-pomocowa służąca do nawiązywania kontaktu poprzez bezpośrednie połączenie z wykwalifikowaną kadrą w sytuacji kryzysu psychologicznego. Zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas”, młodzież współuczestniczy w projektowaniu narzędzia poprzez konkursy oraz partnerstwa z placówkami edukacyjnymi. Przemocometr powstał w Ameryce Łacińskiej, a w 2019 r. został wprowadzony do Francji dzięki merostwu Paryża, Obserwatorium ds. Przemocy Wobec Kobiet w Saint-Denis i organizacji En Avant Toute(s). Do Polski wprowadzają go „Plakaciary przeciw przemocy wobec kobiet” i Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu.