Ułatwienia dostępu

Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem

Grantobiorca: Fundacja Projekt Starsi
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 84 000,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

Celem projektu jest dostarczenie informacji na temat przemocy wobec osób starszych, jej specyfiki, form i sposobów reagowania na nią osobom starszym, ich bliskim, opinii publicznej i specjalistom z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skala zjawiska przemocy wobec osób starszych jest duża, a świadomości problemu w społeczeństwie bardzo niska, co utrudnia dotarcie do osób krzywdzonych. Przyczyną ukrywania nadużyć przez osoby starsze jest zależność finansowa i emocjonalna od młodszych członków rodziny oraz strach przed pogorszeniem się sytuacji życiowej. Duże znaczenie ma także zła kondycja psychofizyczna, izolacja i niewielka mobilność osób starszych. Projekt kierujemy do pracowników lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym do personelu medycznego. Jest on zgodny z priorytetowymi celami Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim. Osoby związane z systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim wielokrotnie zgłaszali nam potrzebę specjalistycznych szkoleń z tej tematyki. Ponadto, analiza społeczno-ekonomiczna wojewodztwa podlaskiego pokazuje, że największe wyzwania regionu to szybkie starzenie się społeczeństwa, bierność zawodowa osób w wieku produkcyjnym, częste migracje, wysokie bezrobocie i zagrożenie ubóstwem. Według badań Polskiej Adakemii Nauk (2015) istnieje silna korelacja pomiędzy wysokością dochodów i poziomem wykształcenia a przyzwoleniem na przemoc. W ramach projektu realizujemy szkolenia dla specjalistów i specjalistek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warsztaty edukacyjne dla osób starszych. Opracowujemy materiały edukacyjne, prowadzimy kampanię społeczną i zapewniamy dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.