Ułatwienia dostępu

Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Grantobiorca: Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 480,00 EUR
Partnerzy: Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

Przemoc domowa, której ofiarami są kobiety, jest ważnym problemem społecznym w Polsce. Według danych Komendy Głównej Policji, w 2019 roku odnotowano 88 032 zgłoszone przypadki przemocy domowej, a liczba założonych „Niebieskich kart” wyniosła 74 313. Zgodnie z naszymi danymi, liczba przypadków w Olsztynku była 3-krotnie wyższa od oficjalnych statystyk w gminie. W czerwcu 2020 r. samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadził badanie, którego celem było sprawdzenie, jakie działania były podejmowane w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w czasie trwania pandemii Covid-19. Badacze chcieli też zweryfikować informacje o nasilaniu się zjawiska przemocy w rodzinie w tym okresie. W badaniu wzięło udział 75 osób reprezentujących Gminne Zespoły Interdyscyplinarne. Połowa z nich stwierdziła wysoki wzrost zjawiska przemocy. Według 65% ankietowanych obecna sytuacja wymaga wprowadzenia nowych form działań, w tym stworzenia oferty specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz wzmocnienia współpracy między różnymi instytucjami. Niezbędna jest także zmiana świadomości społecznej świadków przemocy. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w działania służące zapobieganiu przemocy w rodzinie. W ramach projektu wydajemy 3 publikacje poświęcone temu tematowi. Prowadzimy cykl warsztatów dla władz lokalnych, policji i służby zdrowia, a także dla szkół, w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin stosujących przemoc. Organizujemy również szkolenia dla 8 terapeutów poświęcone terapii sprawców przemocy wykorzystującej fińską metodę Jyvaskyla. Projekt jest realizowany przy współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej.