Ułatwienia dostępu

Prawo do życia w świecie bez przemocy

Grantobiorca: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 83 319,53 EUR
Partnerzy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Czas realizacji: 31.12.2021-30.09.2023

Projekt jest odpowiedzią na problem przemocy w rodzinie oraz jego konsekwencje, w tym wykluczenie społeczne. Przemocy może doświadczyć każda osoba, bez względu na wiek, płeć czy sytuację rodzinną. Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji w Polsce, co roku przemocy doświadcza około 85 tys osób, a większość z nich to kobiety. Dane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wskazują, że w 2019 roku zarejestrowano w województwie lubuskim 6510 osób dotkniętych przemocą, z czego aż 4613 osób pochodziło z południowej jego części. Dlatego nasz projekt obejmuje w szczególności właśnie ten obszar. Przygotowując projekt korzystaliśmy też z własnych doświadczeń z prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, domu samotnej matki i telefonu zaufania dla ofiar przemocy. Celem projektu jest wsparcie grup narażonych na wykluczenie społeczne w związku z doświadczaniem przemocy i innych sytuacji kryzysowych. Zaplanowane działania są skierowane do różnych grup społecznych (osób nieletnich, dorosłych, seniorów), zarówno tych, które doświadczają kryzysów, jak i tych, które są ich sprawcami. W ramach projektu prowadzimy zajęcia, warsztaty i konferencje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwijania umiejętności wychowawczych. Oferujemy także osobom uwikłanym w przemoc poradnictwo indywidualne. Budujemy sieć powiązań pomiędzy 8 powiatami województwa lubuskiego. W ramach tej sieci będą prowadzone szkolenia, a także powstanie wspólna baza miejsc udzielania wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. W projekcie uczestniczą mieszkańcy Zielonej Góry oraz województwa lubuskiego. Partnerami projektu są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ich rola polega na wsparciu organizacyjnym, naborze uczestników, jak również prowadzeniu działań promocyjnych na temat realizacji projektu i jego efektów.