Ułatwienia dostępu

Pomorskie Centrum Równego Traktowania

Grantobiorca: Stowarzyszenie WAGA
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 87 711,90 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.02.2022–31.05.2023

Pomorskie Centrum Równego Traktowania to sieć organizacji społecznych udzielających wsparcia osobom, które doświadczają dyskryminacji ze względu na jedną z sześciu przesłanek ustawowych: wiek, płeć, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość lub pochodzenie etniczne bądź narodowe. Dostrzegamy potrzebę wspierania działań edukacyjnych, nagłaśniania różnych przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści. Grupą docelową projektu są osoby zamieszkujące województwo pomorskie, które doświadczyły (bezpośrednio lub pośrednio) dyskryminacji lub przemocy z nienawiści. Takie osoby mają w ramach projektu dostęp do bezpiecznego miejsca, świadczącego wysokiej jakości usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb. Organizacje pozarządowe działające w województwie pomorskim, które zgłoszą chęć współpracy w ramach sieci PCRT, mogą zdobyć doświadczenie w dziedzinie praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i wpierania osób z doświadczeniem przestępstw z nienawiści. Osiem regionalnych punktów PCRT oferuje wsparcie eksperckie i asystenturę. Animatorzy i animatorki z organizacji w sieci PCRT biorą udział w cyklu warsztatów antydyskryminacyjnych, nawiązują współpracę z osobami udzielającymi wsparcia eksperckiego w zakresie psychologii, prawa, tłumaczeń itp., zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia. Organizują też grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem dyskryminacji i współpracują z lokalnymi samorządami.