Ułatwienia dostępu

Nie jesteś sam – profilaktyka krzywdzenia małych dzieci

Grantobiorca: ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 98 204,77 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i skuteczności wsparcia psychologicznego dla rodzin w województwie wielkopolskim, z dziećmi w wieku 0-7 lat doświadczającymi przemocy emocjonalnej w rodzinie lub zagrożonymi taką przemocą. Wdrażamy działania profilaktyczne, których efektem będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin, które wymagają pomocy obecnie, a także dzieci z takich rodzin w przyszłości. Skalę zjawiska krzywdzenia dzieci w Polsce obrazuje raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z 2018 r. Przemocy ze strony bliskich dorosłych doświadczyło 41% młodych ludzi – w przypadku 33% dzieci była to przemoc fizyczna, a w przypadku 20% przemoc psychiczna. Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu (2020 r.) wynika, że specjalistyczną pracą na rzecz osób z rodzin, w których istniało podejrzenie stosowania przemocy, było objętych 4346 osób i prowadzono 1623 procedury „Niebieskiej Karty”. Brak specjalistycznego wsparcia może doprowadzić do poważnych i trwałych zaburzeń w psychicznym i fizycznym funkcjonowaniu dziecka, a później osoby dorosłej. Pomoc powinna trafić do skrzywdzonych dzieci jak najwcześniej, by mogły skuteczniej radzić sobie ze skutkami traumatycznych doświadczeń. Projekt ma dwie grupy odbiorców. Pierwsza to dzieci i ich rodziny, które biorą udział w konsultacjach psychologicznych, warsztatach i grupach terapeutycznych. Druga grupa to specjaliści pracujący z rodzinami wymagającymi pomocy. Prowadzimy dla nich szkolenia na temat najcięższych problemów związanych z traumą (relacyjną, rozwojową), a także superwizje i konsultacje. Udział w projekcie pozwoli specjalistom zwiększyć ich kompetencje niezbędne do skutecznego wspierania rodzin, w których występuje przemoc wobec dzieci.