Ułatwienia dostępu

Nie bój się zmiany na lepsze. ZASTOPUJ z TULIPANEM!

Grantobiorca: Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 69 188,39 EUR
Partnerzy: Fundacja Zastopuj
Czas realizacji: 01.09.2022-31.12.2023

W tym projekcie wspieramy młode osoby (w wieku 15-29 lat) z województwa zachodniopomorskiego, które opuszczają lub przygotowują się do opuszczenia jednostek penitencjarnych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz pieczy zastępczej. Osoby te są w znacznym stopniu narażone na wykluczenie społeczne. Nie posiadają kompetencji zawodowych ani tzw. kompetencji miękkich (społecznych oraz osobistych), przez co trudno im się odnaleźć w społeczeństwie. W ramach projektu zapewniamy tym osobom wsparcie grupowe i indywidualne ułatwiające skuteczną readaptację społeczną. Wsparcie indywidualne obejmuje pomoc prawną, pomoc aktywizacyjno-zawodową, terapeutyczną, motywacyjną, w tym pomoc w stworzeniu i realizowaniu indywidualnego planu działania. W ramach wsparcia grupowego dla uczestników i uczestniczek projektu nasz partner – Fundacja ZASTOPUJ z Koszalina – prowadzi warsztaty animacji czasu wolnego oraz spotkania readaptacyjno-terapeutyczne. Dzięki temu projektowi ułatwiamy młodym ludziom adaptację w społeczeństwie i chronimy ich przed powrotem do środowiska przestępczego. Celem projektu jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji społecznej tych osób, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W tym projekcie młodzi ludzie otrzymują wsparcie, które w instytucjach penitencjarnych jest ograniczone. Towarzyszymy im w odkrywaniu ich potencjału i dążeniu do zmiany.