Ułatwienia dostępu

Nasze prawa – Nasza sprawa!

Grantobiorca: NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 390,49 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
Czas realizacji: 1.12.2021-31.05.2023

W ramach projektu świadczymy pomoc prawną i organizacyjną dla osób z doświadczeniem migracji w powiatach oławskim i oleśnickim województwa dolnośląskiego oraz we Wrocławiu. Od 2015 r. na Dolnym Śląsku rośnie liczba migrantów i migrantek, spośród których największą grupę stanowią osoby z Ukrainy. Tylko w I kwartale 2021 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o prawie 5 % w porównaniu z poprzednimi latami. Z naszego doświadczenia w pracy z migrantami i migrantkami wynika, że ich główne problemy to: nieznajomość prawa, przedłużające się procedury urzędowe związanie z uzyskaniem pozwolenia na pobyt w Polsce, dyskryminacja systemowa w miejscach pracy, w urzędach i w szkołach oraz niewystarczające kompetencje kadry pedagogicznej dotyczące pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Przeprowadzamy szkolenia dla min. 540 osób: aktywistek, nauczycieli, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Tematyka szkoleń dotyczy zarządzania projektami, prowadzenia NGO, aktywności obywatelskiej, polityk równościowych, praw obywatelskich, funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, podstaw prawa migracyjnego, przemocy motywowanej uprzedzeniami, pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym. Udzielamy pomocy prawnej min. 200 osobom z doświadczeniem migracji. Realizujemy kampanię społeczną i przygotowujemy raport na temat rozwiązań przyjaznych migrantom, możliwych do stosowania przez instytucje i samorządy lokalne. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są: migranci i migrantki, lokalne aktywistki i aktywiści, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska, kadra pedagogiczna dolnośląskich szkół. Odbiorcami pośrednimi są: społeczności lokalne Dolnego Śląska, media lokalne, osoby obserwujące profile społecznościowe naszej organizacji.