Ułatwienia dostępu

Mapa zielonych potrzeb Radomia

Grantobiorca: Stowarzyszenie Łączy nas Radom
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 20 523,82 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 31.12.2021-15.02.2023

Zgodnie ze współczesnymi tendencjami w architekturze i urbanistyce, opisanymi m.in. w dokumentach: „Nowa Karta Ateńska: Karta Miast Europejskich w XXI wieku” Europejskiej Rady Urbanistów oraz „Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich”, nowoczesne miasta powinny być projektowane zgodnie z zasadą rozważnego korzystania ze środowiska. Popularna jest także idea „smart city” – miasta inteligentnego, innowacyjnego, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców z zachowaniem równowagi ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. Według danych GUS z 2019 roku, jedynie 4% powierzchni Radomia to tereny zielone. Jest to cztery razy mniej niż w np. w Chorzowie, 10 razy mniej niż w Gdyni czy Zielonej Górze. Z całorocznych badań jakości powietrza wynika, że powietrze w Radomiu należy do najbardziej zanieczyszczonych w całej Polsce. W rankingu miast europejskich (Barcelona Institute for Global Health) pod względem stężeń drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5) Radom zajmuje 16 pozycję wśród miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. W 2021 roku przeprowadziliśmy badanie dotyczące potrzeby zmian polityki ekologicznej, korzystania z terenów zielonych oraz zaangażowania mieszkańców w działania proekologiczne. W czasie badania ponad 50% mieszkańców i mieszkanek oceniło miejską przestrzeń zieloną najbardziej krytycznie, a niespełna 20% – krytycznie. Mapa zielonych potrzeb Radomia to cyfrowe narzędzie, za pomocą którego zwiększamy obywatelski potencjał Radomia. Jej głównym zadaniem jest aktywizowanie mieszkańców i mieszkanek – gromadzenie ich pomysłów i uwag na temat zieleni miejskiej i ochrony środowiska w mieście. Osoby korzystające z Mapy mogą wyrazić swoje potrzeby dotyczące ekologii. Władze Radomia i radni otrzymują dane wraz z analizą potrzeb oraz rekomendacjami dla Miasta. Ze zgromadzonych danych mogą korzystać także organizacje pozarządowe przygotowujące swoje inicjatywy ekologiczne.