Ułatwienia dostępu

Mamy prawo wiedzieć!

Grantobiorca: Fundacja Niepełnosprawność bez barier
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 904,77 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.10.2021-30.06.2022

Fundacja Niepełnosprawność Bez Barier wspiera osoby z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim. Nasze doświadczenia pokazują, że dotychczasowe działania przeciwdziałające dyskryminacji nie są skuteczne i nie odpowiadają w pełni na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Codziennie pomagamy tym osobom w kontaktach z takimi instytucjami, jak: urzędy, MOPS, GOPS, sądy czy wydziały orzecznictwa o niepełnosprawności. Jedną z przyczyn dyskryminacji instytucjonalnej jest niewiedza osób z niepełnosprawnościami w zakresie ich praw. Ponadto, ustawy napisane są niejasno, rozporządzenia są nieczytelne, a bezpośrednie kontakty z instytucjami publicznymi są dla naszych podopiecznych bardzo stresujące. Celem naszego projektu jest zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa oraz osób decyzyjnych na temat braku dostępności do zrozumiałych i praktycznych informacji dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przygotowujemy materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące orzecznictwa o niepełnosprawności i tworzymy koncepcję przykładowej komunikacji. Uwzględniamy w niej formę i język przekazu, a także kanały komunikacyjne dostosowane do potrzeb, możliwości i barier osób z niepełnosprawnościami. Materiały są oceniane przez osoby z niepełnosprawnościami, pracodawców, Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Łodzi oraz urzędników, biorąc pod uwagę zarówno ich poprawność merytoryczną, jak i szeroko rozumianą dostępność. Współpracujemy z językoznawcą i specjalistą ds. komunikacji i marketingu, by upewnić się, że treści będą pozbawione urzędniczego żargonu, niezrozumiałych sformułowań i będą przyjazne w odbiorze. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są osoby z niepełnosprawnościami z województwa łódzkiego, a pośrednimi – opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, przedstawiciele władz lokalnych i urzędnicy.