Ułatwienia dostępu

Junior Academy

Grantobiorca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Prudenter Agas
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 834,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 31.12.2021-31.03.2023

Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi do uczestnictwa w życiu społecznym oraz pobudzenie procesów partycypacji obywatelskiej w Namysłowie. Z przeprowadzonej przez nas diagnozy wynika, że jednym z największych problemów występujących od lat w naszym mieście jest brak partycypacji młodzieży we wszystkich obszarach życia lokalnego. W ramach projektu wyposażamy młodych ludzi w niezbędne narzędzia i umiejętności, które pozwolą im stać się młodzieżowymi liderami. Powstaje Junior Academy – przedsięwzięcie, w ramach odbywają się warsztaty, wykłady i spotkania z liderami. Jest ono „inkubatorem” młodych liderów lokalnych, którzy staną się zalążkiem sprawnie funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego. Na kolejnym etapie projektu młodzież przygotuje diagnozę lokalnego środowiska młodzieżowego uwzględniającą jego problemy i potrzeby. W ramach Junior Academy młodzi ludzie spotykają się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także uczestniczą w sesjach Rady Miasta oraz Powiatu. Młodzi przygotowują wnioski do Budżetu Obywatelskiego i Młodzieżowej Rady Miejskiej, dotyczące potrzeb młodzieży w Namysłowie. Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie wzmocnią umiejętności pracy zespołowej, współdecydowania, rozwiązywania konfliktów, a także umiejętności komunikacyjne, zarządzania projektem, organizacyjne i negocjacyjne. Projekt pomoże zbudować zaufanie pomiędzy różnymi grupami społecznymi Namysłowa. Nastąpi wzmocnienie zaangażowania i partycypacji młodzieży w życiu lokalnej społeczności, a uczestnicy Junior Academy będą liderami aktywnej młodzieży. Odbiorcami bezpośrednimi działań w ramach projektu jest 20 osób uczestniczących w Junior Academy (w wieku 13-15 lat). Odbiorcami pośrednimi jest młodzież oraz urzędnicy, samorządowcy, aktywiści społeczni konsultujący zdiagnozowane potrzeby i założenia wniosków (ok. 40 osób).