Ułatwienia dostępu

Gotowi na wybory!

Grantobiorca: Fundacja Odpowiedzialna Polityka
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 86 928,61 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

W tym projekcie zwiększamy świadomość obywatelską w społeczeństwie oraz zachęcamy obywatelki i obywateli do zaangażowania się w proces wyborczy na poziomie lokalnym. Przygotowujemy ludzi do pełnienia funkcji społecznych obserwatorów wyborów, osób zaufania oraz członków i członkiń obwodowych komisji wyborczych. Realizujemy akcję edukacyjną na temat przebiegu procesu wyborczego skierowaną do wszystkich wyborców. Problemem, na który odpowiada projekt, jest niewielka wiedza i świadomość mieszkańców i mieszkanek na temat przebiegu procesu wyborczego. Problem jest ważny zwłaszcza w kontekście powszechnej dezinformacji, która wywiera wpływ na decyzje podejmowane podczas głosowania. Obserwacja społeczna oraz rola męża zaufania czy członka komisji wyborczej to działanie dostępne dla wszystkich wyborców. Jest to także forma edukacji w działaniu, dzięki której każda osoba może nauczyć się, jak w praktyce przebiega proces wyborczy. Projekt kierujemy do dwóch głównych grup odbiorców. Pierwszą są osoby aktywne, które chcą zaangażować się w przebieg wyborów, lecz nie posiadają wystarczajacej wiedzy ani umiejętnosci. Druga grupa to osoby z organizacji społecznych lub grup nieformalnych z województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, zaangażowane w działania obywatelskie na poziomie lokalnym, chcące zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą procesów wyborczych i prowadzenia obywatelskiej kontroli nad wyborami. W ramach projektu przygotowujemy materiały edukacyjne dla członków komisji wyborczych, mężów zaufania oraz społecznych obserwatorów wyborów. Dla ogółu wyborców i wyborczyń opracowujemy poradniki, w których wyjaśniamy, krok po kroku, jak przebiega proces wyborczy. Organizujemy spotkania informacyjne (online i stacjonarne w województwach objętych projektem) oraz szkolenia na temat prowadzenia społecznego monitoringu procesu wyborczego dla organizacji i grup nieformalnych.