Ułatwienia dostępu

Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie

Grantobiorca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 105 207,29 EUR
Partnerzy: International Development Norway (Norwegia)
Czas realizacji: 31.12.2021-30.09.2023

Gospodarowanie odpadami jest jednym z kluczowych wyzwań w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce. W obecnym stanie prawnym to na gminach spoczywa odpowiedzialność za organizację tego procesu. Celem naszego projektu jest poznanie rzeczywistego stanu gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach i wsparcie w wypracowaniu rozwiązań zdiagnozowanych problemów. We współpracy z wolontariuszami prowadzimy obywatelski monitoring gospodarowania odpadami komunalnymi w 9 gminach. Wspieramy wybrane 4 gminy w wypracowaniu adekwatnych systemów gospodarowania odpadami, wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w tej dziedzinie. W proces wypracowania rozwiązań włączamy mieszkańców (poprzez warsztaty wydobywcze) i inne lokalne grupy interesariuszy, którzy biorą udział w lokalnych okrągłych stołach. Rozwiązania wypracowane z udziałem różnych grup mają szansę poprawić stan lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Powstanie także zbiorczy raport prezentujący rekomendacje systemowe, który zaprezentujemy opinii publicznej (m.in. poprzez organizację konferencji podsumowującej). Dla organizacji społecznych i aktywistów organizujemy webinarium służące prezentacji wypracowanego modelu działania i zdobytych doświadczeń. Działaniom towarzyszy wielokanałowa kampania informacyjna.