Ułatwienia dostępu

Gdańskie Mieszkanie Interwencyjne dla Młodych Osób LGBT+

Grantobiorca: Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 480,00 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 1.12.2021-30.09.2023

W ramach projektu tworzymy pierwsze w Gdańsku mieszkanie interwencyjne dla młodych osób LGBT+ będących w kryzysie bezdomności lub zagrożonych tym kryzysem. Projekt ma dwa cele. Po pierwsze, oferujemy osobom LGBT pozostającym w trudnej sytuacji życiowej natychmiastową pomoc poprzez zapewnienie im dachu nad głową i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. Po drugie, udzielamy tym osobom wsparcia psychologicznego i społecznego, które pomoże im ustabilizować ich sytuację życiową, w tym znaleźć pracę, wynająć mieszkanie lub uzyskać prawo do lokalu socjalnego. Projekt odpowiada na niewystarczająco zbadany problem bezdomności młodych osób LGBT+, które są często ofiarami dyskryminacji ze względu na swoją tożsamość płciową lub orientację seksualną, a ponadto doświadczają przemocy domowej, wykluczenia ekonomicznego oraz innych życiowych trudności. W 2010 roku ukazało się Zalecenie CM/Rec 2010(5) Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. W 2021 roku Kampania Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa przygotowały raport z badań przeprowadzonych w latach 2019-2020 pt. Sytuacja Społeczna Osób LGBTA, który jako pierwszy w Polsce zajmuje się tym problemem. Z raportu wynika, że 16,50% osób badanych przynajmniej raz w życiu doświadczyło epizodu bezdomności, przy czym u 20% osób trwał on od miesiąca do roku, a w przypadku 10,60% osób powyżej roku. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są młode osoby LGBT+ w wieku 18-29 lat z Gdańska i województwa pomorskiego, które znajdują się w kryzysie bezdomności lub są nim zagrożone zgodnie z Europejską Typologią Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS.