Ułatwienia dostępu

Dziecko w Centrum – tworzenie lokalnych systemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Grantobiorca: Stowarzyszenie Moc Wsparcia
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 661,94 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.11.2023

Projekt odpowiada na problem niewystarczającego zaangażowania placówek oświatowych w działania chroniące dzieci przed przemocą. Z analizy danych statystycznych wynika, że w 2019 r. najwięcej zgłoszeń o przypadkach przemocy w rodzinie, dokonanych zgodnie z procedurą „Niebieska Karta”, było w województwach mazowieckim i śląskim. W województwie śląskim odnotowano 8143 zgłoszenia, spośród których tylko 367 wysłały osoby reprezentujące instytucje oświatowe. Badania jakościowe przeprowadzone przez nas w 2017 i 2018 roku w placówkach edukacyjnych ze Śląska wykazały, że specjaliści pracujący z dziećmi, w tym wychowawcy i nauczyciele, nie posiadają wystarczającej wiedzy o procedurach i działaniach, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia podejrzenia o krzywdzeniu dziecka. W tym projekcie chcemy usprawnić wczesne wykrywanie przypadków przemocy wobec dzieci w rodzinie (lub sytuacji wysokiego ryzyka tej przemocy) poprzez wdrożenie lokalnych polityk ochrony dzieci w wybranych 15 gminach z województwa śląskiego. Ponadto opracowujemy metody pracy i narzędzia zwiększające kompetencje osób zajmujących się ochroną dzieci przed przemocą. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są liderki i liderzy działający w gminach zaproszonych do udziału w projekcie. Prowadzimy dla nich szkolenia, superwizje, spotkania i konferencje, dzięki czemu zdobywają umiejętności rozpoznawania symptomów krzywdzących zachowań wobec małych dzieci. Wypracowujemy metodologię wczesnego wykrywania przypadków przemocy wobec dzieci, lub sytuacji wysokiego ryzyka tej przemocy. Efektem projektu będzie przyjęcie w gminach lokalnej polityki ochrony dzieci przed przemocą.