Ułatwienia dostępu

Działaj dla Odmiany: lokalny aktywizm i sojusznictwo z osobami LGBT+

Grantobiorca: Fundusz dla Odmiany
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 480,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.09.2022-30.11.2023

Obecnie w Polsce, z powodu homofobicznej polityki rządu, nie jest możliwe prowadzenie rzecznictwa na rzecz osób LGBT+ na poziomie centralnym. Według badań IPSOS i CBOS z 2021 roku, poparcie społeczne dla praw osób LGBT+ wynosi od 34 do 56% zależnie od metodologii badania. Dlatego możliwe są działania mające na celu zwiększanie poparcia dla osób LGBT+ w polskim społeczeństwie. Podejmowanie działań na rzecz osób LGBT+ w Polsce poza dużymi ośrodkami – w miejscowościach poniżej 200 tys. mieszkańców i na wsiach, gdzie mieszka ok. 80% Polek i Polaków – jest kluczowe dla wprowadzenia trwałej zmiany w myśleniu i akceptacji dla praw osób LGBT+. Działania na większą skalę mogą być prowadzone przede wszystkim przez osoby należące do lokalnych społeczności i zaangażowane w ich życie. Samym osobom LGBT+ trudno jest otwarcie opowiadać o sobie w małej społeczności i prowadzić samorzecznictwo. Dlatego w tym projekcie kładziemy szczególny nacisk na angażowanie do działania osób sojuszniczych, którym łatwiej jest zajmować się tą sprawą w lokalnych społecznościach. W ramach projektu prowadzimy 4-miesięczny program edukacyjno-rozwojowy dla 16 osób LGBT+ oraz ich potencjalnych sojuszników i sojuszniczek w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców. Finansujemy ich działania podejmowanie w lokalnej społeczności. Na koniec odbędzie się dodatkowe spotkanie poświęcone omówieniu rezultatów podjętych działań, uzyskanych zmianach, ewaluacji programu, a także dodatkowym warsztatom wspierającym trwałość zrealizowanych działań. Celem projektu jest wprowadzenie zmiany dla postrzegania osób LGBT+ w lokalnych społecznościach poprzez zaangażowanie osób uczestniczących, działania edukacyjne, rzeczniczne i społecznościowe. W ten sposób chcemy chronić bezpieczeństwo osób LGBT+, a także rozwijać w społecznościach postawy wspierające i życzliwe dla osób LGBT+.