Ułatwienia dostępu

DecydujMY! Zwiększanie wpływu młodych i dorosłych na życie w Gdańsku

Grantobiorca: Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 489,89 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Morena
Czas realizacji: 01.10.2022-30.04.2024

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i wiedzy młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska na temat partycypacji obywatelskiej i korzyści, jakie przynosi. Jak wynika z dokumentu „Barometr Strategii. Badanie ewaluacyjne gdańskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych do 2030 roku”, poczucie wpływu mieszkanek i mieszkańców na to, co dzieje się w mieście, jest relatywnie niskie. Takiego zdania jest 62,1% osób badanych, a 51% sugeruje podejmowanie działań promujących partycypację społeczną jako sposób na rozwiązanie tego problemu. Projekt DecydujMY zwiększa świadomość i wiedzę młodzieży i osób dorosłych mieszkających w Gdańsku na temat partycypacji obywatelskiej oraz korzyści z niej wynikających. Promuje także partycypację społeczną w urzędach, instytucjach miejskich, organizacjach pozarządowych oraz wśród osób aktywnych i zaangażowanych społecznie. Podejmujemy współpracę międzysektorową po to, by wspólnie kształtować polityki miejskie, a także pomagamy rozwijać kompetencje osób prowadzacych działania partycypacyjne. Współpracujemy m.in. z wydziałami Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek miejskich, z Radami Dzielnic, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym. Naszym partnerem jest Stowarzyszenie Morena, specjalizujące się w partycypacji obywatelskiej młodzieży. W ramach projektu prowadzimy rzecznictwo wewnętrzne i zewnętrzne, realizujemy kampanię społeczno-rzeczniczą, organizujemy Gdańskie Forum Partycypacji. Prowadzimy pilotaż partycypacji w wybranej dzielnicy Gdańska i rozwijamy Model Dobrych Praktyk. Wraz z ekspertami tworzymy Partycypacyjny Narzędziownik. W trakcie działań projektowych poszukujemy nowych rozwiązań włączających mieszkańców we współdecydowanie o politykach miejskich i kształtowaniu wspólnej przestrzeni.