Ułatwienia dostępu

Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie

Grantobiorca: Fundacja Pro Cultura
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 454,89 EUR
Partnerzy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś"
Czas realizacji: 30.12.2021-31.07.2023

Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież. Nasi podopieczni to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych. Chcemy pomóc im zdobyć i rozwinąć kompetencje medialne, które są uznawane za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI wieku. Obserwacje trendów społecznych oraz badania (również nasze) potwierdzają, że dzieci spędzają w Internecie coraz więcej czasu. Według raportu „Nastolatki wobec Internetu”, 86,2% nastolatków korzysta z Internetu codziennie, a 43,2% jest online bez przerwy. Niestety, kompetencje medialne młodych osób są niskie. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że młodzi mają znaczne trudności z czytaniem ze zrozumieniem, oddzielaniem faktów od opinii oraz rozpoznawaniem i weryfikowaniem treści medialnych. Nie dostrzegają mechanizmów medialnej perswazji, manipulacji i dezinformacji. Imponuje im styl życia kreowany w mediach społecznościowych, co skutkuje zagubieniem informacyjnym, zaburzeniami poczucia własnej wartości oraz stawianiem nierealnych oczekiwań wobec siebie i innych. Dzięki projektowi młodzież nauczy się krytycznego myślenia (rozumienia, analizowania, oceny informacji) oraz tworzenia przekazów medialnych w różnych formach. Pozwoli im to aktywnie uczestniczyć nie tylko w życiu społecznym i kulturalnym, ale też obywatelskim, a także zapobiegnie ich wykluczeniu cyfrowemu. W ramach projektu prowadzimy trzysemestralny pogłębiony kurs dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla kadry edukatorów oraz spotkania dla rodziców. Zorganizujemy konferencję na zakończenie projektu, podczas której zaprezentujemy raport końcowy. Przygotowujemy specjalny, unikalny program edukacyjny oraz materiały. Cały proces zostanie poddany ewaluacji. Bezpośredni odbiorcy projektu to 80 osób, lecz z informacją o projekcie planujemy dotrzeć do 1500 osób.