Ułatwienia dostępu

Chłopaki na rzecz równości

Grantobiorca: Fundacja HerStory
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 952,40 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-31.01.2024

Problemem, którego dotyczy ten projekt, jest przemoc rówieśnicza. Polska szkoła nie jest przygotowana na skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku. Według raportu Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Równe traktowanie w szkole” z 2021, ponad 60% uczniów i uczennic ostatnich klas szkół podstawowych doświadcza wyśmiewania i wykluczania, co czwarta osoba jest zastraszana, a ponad jedna trzecia osób doświadcza bicia i popychania. Ten projekt ma charakter edukacyjno–badawczy i jest kolejnym krokiem Fundacji HerStory w kierunku rozwijania innowacyjnej metody edukacji antyprzemocowej chłopców w wieku szkolnym. W 2022 roku zrealizowałyśmy Szkołę Trenerów Antyprzemocowych Sztama. W tym projekcie wdrażamy wypracowaną wcześniej metodę i sprawdzamy, jak działa w praktyce. Przeprowadzamy także etnograficzne badanie jakościowe, które umożliwi zidentyfikowanie oraz zrozumienie mechanizmów działania przemocy rówieśniczej wśród nastoletnich chłopców. Prowadzimy warsztaty WenDo z nastolatkami i nauczycielkami, warsztaty antyprzemocowe Sztama z chłopakami i treningi antyprzemocowe nt. wzorców męskości dla mężczyzn z kadry pedagogicznej. Badanie opublikujemy i przedstawimy na konferencji podsumowującej projekt, podczas której przeprowadzimy panel dyskusyjny z udziałem osób eksperckich, prowadzących badanie. Projekt przyczyni się do wprowadzania zmiany w podejściu do tworzenia programów antydyskryminacyjnych dla dzieci i młodzieży, tak aby uwzględniać perspektywę gender w podejściu do tworzenia treści i metodologii prowadzenia zajęć. Naszymi odbiorcami i odbiorczyniami jest młodzież szkolna (dziewczyny i chłopcy w wieku 14-16 lat), osoby pracujące w obszarze edukacji (formalnej i pozaformalnej) oraz wszystkie osoby, organizacje, podmioty, które tworzą i/ lub realizują programy antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży.