Ułatwienia dostępu

Bydgoski Włącznik Antysmogowy

Grantobiorca: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 405,02 EUR
Partnerzy:
Stowarzyszenie Bydgoski Alarm Smogowy
Miasto Bydgoszcz
Czas realizacji: 01.10.2021-30.04.2023

Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska (2019) wynika, że liczba ofiar śmiertelnych z powodu zanieczyszczonego powietrza w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie. Źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest przede wszystkim emisja komunalno-bytowa oraz transport (Raport NIK P/19/031). Analiza przeprowadzona na potrzeby aktualizacji Bydgoskiego Programu Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza wykazała wysokie zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem paliw stałych w piecach, znaczny udział komunalnych zasobów mieszkaniowych w niskiej emisji i niewielką ilość zlikwidowanych starych urządzeń grzewczych w stosunku do urządzeń zinwentaryzowanych. Szansą na poprawę stanu jakości powietrza jest realizacja programów edukacyjnych i dalsze dotowanie wymiany pieców. Konieczna jest jednak intensyfikacja działań. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców Bydgoszczy w oddolne działania antysmogowe. Główną grupą odbiorców projektu są dorośli mieszkańcy, szczególnie w tych obszarów miasta, w których jakość powietrza jest najniższa. W ramach projektu powstaje 5 Osiedlowych Grup Antysmogowych, które realizują działania partycypacyjne i edukacyjne w celu ograniczania niskiej emisji. Miejski Zespół Antysmogowy ewaluuje przedsięwzięcia Miasta Bydgoszczy i Osiedlowych Grup Antysmogowych i uzupełnia miejski katalog działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Rozbudowa sieci niskokosztowych czujników poprawia dostęp do informacji o zanieczyszczeniach powietrza. Wszystkie działania projektowe, w tym kampania informacyjno-edukacyjna, prowadzone są w oparciu o kompleksową diagnozę. Oddziaływanie projektu wzmacniamy przez działania kierowane do aktywistów i przedstawicieli samorządów na poziomie regionalnym. Projekt realizuje Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Bydgoskim Alarmem Smogowym i Miastem Bydgoszcz.