Ułatwienia dostępu

Aktywni Seniorzy 3.0

Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 881,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 28.12.2021-28.06.2023

Projekt kierujemy do osób w wieku 60+ z powiatu ostrowieckiego w województwie świętokrzyskim. Jest on odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania w zakresie aktywizacji społecznej seniorów. Dużo się mówi o aktywności obywatelskiej, zwłaszcza o Kołach Seniorów, lecz działania skierowane bezpośrednio do osób starszych, włączające je w podejmowanie decyzji, które ich dotyczą, są rzadkością. W 2021 przeprowadziliśmy badanie z udziałem 118 osób w wieku 60+. 67% respondentów stwierdziło, że seniorzy są w społeczeństwie marginalizowani, a 83% – że ich gotowość do angażowania się w społeczne i obywatelskie działania jest niedoceniana. 48% osób badanych zwróciło uwagę na postępujący proces wyobcowania osób starszych ze społeczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie partycypacji w życiu społecznym, publicznym, kulturalnym i politycznym 70-80 osób starszych, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie ostrowieckim. Przygotowujemy materiały edukacyjne dotyczące partycypacji społecznej i udostępniamy je seniorom. Prowadzimy warsztaty. Stworzyliśmy profil projektu na Facebooku, organizujemy debatę publiczną oraz wyjazd integracyjno-aktywizujący. Rozwijamy wolontariat angażując uczestniczki i uczestników w działania projektu. Dzięki projektowi powstanie obywatelska reprezentacja seniorów świadoma zasad partycypacji społecznej w warunkach demokracji lokalnej. Osoby starsze będą lepiej postrzegane w społeczeństwie. Inicjatywy podejmowane przez osoby starsze zyskają na znaczeniu. Projekt przyczyni się także do rozwoju postaw obywatelskich seniorów i seniorek w powiecie ostrowieckim.