Ułatwienia dostępu

Aktywni obywatele w gminie Purda

Grantobiorca: Lokalna Organizacja Turystyczna "Pogranicze Warmii i Mazur"
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 328,58 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.09.2022-30.11.2023

W tym projekcie wzmacniamy zaangażowanie obywatelskie mieszkańców gminy Purda, wspieramy kulturę demokratyczną i pomagamy lokalnym liderkom i liderom realizować ich pomysły. Wspieramy liderki i liderów oraz osoby zaangażowane w działania lokalnych stowarzyszeń. Pokazujemy im, jak mogą edukować ludzi, jak współpracować z Radą Gminy i mieszkańcami, a także jak rozwijać w społeczności zaangażowanie obywatelskie. Z naszego doświadczenia wynika, że społeczeństwo gminy Purda nie angażuje się w procesy i zdarzenia, które są ważne dla rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Mieszkańcy nie uczestnicą w wyborach, nie angażują się w konsultacje społeczne, nie biorą udziału w sesjach Rady Gminy. W gminie działa 5 Kół Gospodyń Wiejskich, a 25 osób pełni funkcje sołtysa. Są to osoby aktywne i zmotywowane do działania, lecz nieposiadające zasobów, dzięki którym mogłyby realizować swoje pomysły. W gminie dominują wsie o charakterze „post-pegeerowskim”, w których nie ma instytucji wspierających działania obywatelskie. Z drugiej strony, w każdej z miejscowości można znaleźć osoby aktywne, które mogłyby stać się liderami lokalnych społeczności, aktywizującymi środowiska wiejskie. W ramach projektu prowadzimy warsztaty, organizujemy Forum Sołtysów i zapewniamy indywidualne doradztwo. Pomagamy młodzieży zrealizować trzy ważne dla nich inicjatywy społeczne. W warsztatach uczestniczy 25 Sołtysów oraz członków i członkiń Rad Sołeckich, 20 członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i 15 uczniów i uczennic. Tematyka warsztatów dotyczy mechanizmów demokratycznych (konsultacji społecznych, wyborów), narzędzi partycypacji obywatelskiej (petycji, wniosku, informacji publicznej), ale także motywacji, wolontariatu i pomysłów na to, jak działać, by zaangażować mieszkańców w działania na rzecz wspólnego dobra. Dzięki projektowi wzmocnimy Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckie, udoskonalimy dokumenty regulujące demokratyczne praktyki w funkcjonowaniu sołectw i innych gminnych instytucji, a także upowszechnimy wiedzę o prawach obywatelskich dorosłych mieszkańców i młodzieży.