Ułatwienia dostępu

Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci

Grantobiorca: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 782,22 EUR
Partnerzy: Det Europeiske Wergelandsenteret (Norwegia)
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

W ramach projektu chcemy odpowiedzieć na 3 potrzeby, które obserwujemy w trakcie działań realizowanych ze szkołami: diagnoza sytuacji równości płci, wsparcie równości płci oraz wprowadzenie perspektywy globalnej w kontekście równości płci i praw człowieka w szkołach. W raporcie „Przyszłość dla dziewczynek” (Fundacja Kosmos dla Dziewczynek, 2020) wskazano problemy, które dotyczą uczennic w polskim systemie edukacyjnym i mają znaczny wpływ na ich rozwój: ograniczające stereotypy, bariery edukacyjne, presja wyglądu i brak wiary w siebie. Działania na rzecz równości płci widzimy jako kluczowe w dążeniu do tworzenia szkoły otwartej, w której wszystkie osoby ze społeczności czują się bezpiecznie, a uczniowie i uczennice mają równy dostęp do edukacyjnej oferty, mogą rozwijać swój potencjał i tworzyć zdrowe relacje rówieśnicze. Projekt ma na celu opracowanie i upowszechnienie programu edukacyjnego na rzecz zapewniania równości płci i równego traktowania w ramach systemu edukacji formalnej na poziomie szkoły podstawowej (klasy 4-8) i ponadpodstawowej. Program jest osadzony w perspektywie praw człowieka i koncepcji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ramach projektu prowadzimy działania edukacyjne skierowane do nauczycieli i nauczycielek (kurs blended-learning, warsztaty), dyrekcji szkół (materiały dla kadry pedagogicznej) i młodzieży (mentoring, narzędzia wspierające kampanie w szkołach). Podnosimy też kompetencje trenerów i trenerek współpracujących z CEO, którzy perspektywę równości płci będą mogli wzmacniać w dalszych programach. Partnerem projektu jest Europejskie Centrum Wergelanda z Oslo. Partner służy ekspertyzą w zakresie edukacji, konsultował program i przygotowywane materiały diagnostyczne i edukacyjne, prowadzi też szkolenie w zakresie nauczania kontrowersyjnych zagadnień.