Ułatwienia dostępu

Ruszył nabór wniosków w 2. turze konkursu grantowego na projekty interwencyjne

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Ruszył nabór wniosków w 2. turze konkursu grantowego na projekty interwencyjne

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Nabór wniosków w 2. turze konkursu interwencyjnego rozpoczął się 22 listopada 2022 r. o godzinie 12:00. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 22 maja 2023 roku do godz. 12.00.

W ramach konkursu na projekty interwencyjne planowane jest dofinansowanie działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty te muszą również wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.:

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Działania realizowane w ramach projektów interwencyjnych powinny być reakcją na konkretną, bieżącą sytuację kryzysową i nie mogą mieć charakteru cyklicznego (np. być krótkim działaniem organizowanym co roku przez Wnioskodawcę). Rezultaty tych projektów nie muszą spełniać kryterium trwałości ani być podstawą dla wprowadzania zmian systemowych.

UWAGA: Działania stanowiące reakcję na wojnę w Ukrainie mogą być przedmiotem projektów interwencyjnych, ale muszą wpisywać się w ogólne cele Programu (rozwój społeczeństwa obywatelskiego), dotyczyć przynajmniej jednego z wyznaczonych w nim obszarów wsparcia oraz spełniać ogólne zasady konkursu interwencyjnego.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,
 • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów:

1. termin składania wniosków: 22.11.2022 – 21.12.2022 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.02.2023);
2. termin składania wniosków: 22.12.2022 – 20.01.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.03.2023);
3. termin składania wniosków: 21.01.2023 – 21.02.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 18.04.2023);
4. termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 19.05.2023);
5. termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 16.06.2023);
6. termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 14.07.2023).

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W 2. TURZE KONKURSU NA PROJEKTY INTERWENCYJNE (NABÓR CIĄGŁY)

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do składania wniosków w konkursie grantowym (nabór ciągły) na projekty interwencyjne. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Kwota przeznaczona na granty w konkursie interwencyjnym wynosi łącznie 596 581,97 EUR, z czego w 1. turze przyznano granty na łączną kwotę 292 593,39 EUR, a na 2. turę przypada kwota 303 988,58 EUR.

W związku z trybem ciągłym naboru i oceny wniosków, kwota przeznaczona na granty w konkursie interwencyjnym może ulec wyczerpaniu przed zakończeniem naboru.

W podziale na poszczególne obszary wsparcia, odpowiadające rezultatom Programu , jest to:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 290 176,97 EUR,
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
  – kwota: 78 555 EUR,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 227 850 EUR.

Wszystkie składane wnioski powinny przyczyniać się do osiągnięcia zakładanych rezultatów Programu w obszarach wsparcia.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane na terenie całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy i odbiorców z m.st. Warszawy (jakkolwiek Wnioskodawcy mogą mieć siedzibę w Warszawie).

Pula środków w konkursie na projekty interwencyjne jest ogólnopolska i nie obejmuje podziału na regiony.

Warunkiem bezwzględnym otrzymania grantu jest uzyskanie – w ocenie ekspertów – nie mniej niż 75% punktów możliwych do otrzymania. Punkty zostaną przyznane w oparciu o ustalone kryteria oceny. Jednocześnie, ze względu na ograniczoną pulę środków, nie wszystkie wnioski ocenione powyżej tego progu będą mogły otrzymać dofinansowanie.

Wnioski można składać wyłącznie w Elektronicznym systemie naboru wniosków i zarządzania projektami (Generatorze), dostępnym na stronie: https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl.

Instrukcja składania wniosków w Generatorze znajduje się w systemie i na stronie internetowej Programu https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2 (Załącznik 3). Wnioski złożone w inny sposób niż poprzez Generator nie będą rozpatrywane.

Zapoznaj się z treścią całego ogłoszenia (PL)

Read the full version of the call for proposals (EN)

Załączniki:

01. Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkursy na projekty interwencyjne. Nabór ciągły (2. tura). Część I. – PDF

01a. Errata do Części I Podręcznika (z dn. 30.01.2022)

01. Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkursy na projekty interwencyjne. Nabór ciągły (2. tura). Część II. – PDF

02. Formularz wniosku interwencyjnego ze wskazówkami  – PDF

02. Formularz wniosku interwencyjnego ze wskazówkami – DOC

03. Instrukcja składania wniosków w Generatorze – PDF

04. Wzór Planu komunikacji ze wskazówkami – PDF

04. Wzór Planu komunikacji ze wskazówkami – DOC

05. Karta oceny formalnej wniosku interwencyjnego – PDF

06. Karta oceny merytorycznej wniosku interwencyjnego – PDF

07. Wzór umowy grantowej – DOC 

08. Wymogi dot. umowy partnerskiej zawieranej między Grantobiorcą a Partnerem – PDF

09. Wzór umowy partnerskiej – podmioty polskie (PL) – PDF

09. Wzór umowy partnerskiej – podmioty polskie (PL) – DOC

10. Wzór umowy partnerskiej – podmioty zagraniczne (EN) – PDF

10. Wzór umowy partnerskiej – podmioty zagraniczne (EN) – DOC

11. Deklaracja współpracy partnerskiej (PL) – PDF

11. Deklaracja współpracy partnerskiej (PL) – DOC

12. Deklaracja współpracy partnerskiej (EN) – PDF

12. Deklaracja współpracy partnerskiej (EN) – DOC

13. Logotypy Programu – ZIP

14. Generator wniosków – Elektroniczny system naboru wniosków i zarządzania projektami

15. Narzędzie do planowania budżetu – XLS

16. Tabela rezultatów Programu AO-FR – PDF

16. Tabela rezultatów Programu AO-FR z wyjaśnieniami – PDF

Dodatkowe dokumenty przydatne do pracy nad wnioskiem: Koszty pośrednie – tabela robocza – XLS

Udostępnij:

Najnowsze aktualności