Ułatwienia dostępu

Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji

Grantobiorca: Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 82 660,97 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 1.10.2021-30.09.2023

Jest to projekt orientacyjno-adaptacyjny, w ramach którego ułatwiamy osobom z doświadczeniem migracyjnym samodzielne funkcjonowanie w Polsce, a zwłaszcza w Poznaniu i Wielkopolsce. Naszym celem jest wyrównanie szans i upodmiotowienie grupy migrantek i migrantów oraz zintegrowanie jej ze społeczeństwem przyjmującym. Osobom z doświadczeniem migracji zapewniamy naukę języka polskiego połączoną z warsztatami informacyjno-orientacyjnymi objaśniającymi funkcjonowanie państwa i środowiska lokalnego. W szkołach wdrażamy program mentoringu. Przygotowujemy materiały i prowadzimy warsztaty dla kadry pedagogicznej, pracodawców, osób związanych z samorządem i instytucjami usługowymi, pokazujące w jaki sposób można wesprzeć osoby z doświadczeniem migracyjnym i przekazać im istotne „know-how” życia w Polsce. W rezultacie migranci i migrantki zdobędą wiedzę na temat realiów życia w Polsce, zwłaszcza w Poznaniu i w Wielkopolsce, a przedstawicielki i przedstawiciele społeczeństwa polskiego – wiedzę o sytuacji migrantek / migrantów oraz sposobach pomagania im. W trakcie projektu będziemy współpracować ze szkołami, zrzeszeniem pracodawców, podmiotami samorządowymi i instytucjami użyteczności publicznej. Planujemy dotrzeć do nowych grup, zarówno wśród migrantów / migrantek, jak i społeczeństwa polskiego. Działania skierowane są głównie do osób z doświadczeniem migracyjnym, które po przyjeździe do Polski znajdują się w trudnej sytuacji. Dodatkowo część działań skierowana jest do wybranych grup zawodowych ze społeczeństwa przyjmującego, które mogą stanowić dla migrantów / migrantek istotne wsparcie, np. pracodawców, kadry pedagogicznej, przedstawicieli / przedstawicielek samorządu i podmiotów użyteczności publicznej.