Ułatwienia dostępu

Znam prawo – mam wybór

Grantobiorca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Koło w Częstochowie
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 45 882,14 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021–30.09.2023

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat praw osób z niepełnosprawnościami zagrożonych dyskryminacją. Odbiorcami bezpośrednimi są osoby zatrudnione w gminach i instytucjach im podległych (instytucjach kultury, opiece społecznej, świetlicach środowiskowych), przedstawiciele i przedstawicielki NGO, liderzy społeczni, dzieci i młodzież oraz same osoby z niepełnosprawnościami. Pośrednio, chcemy oddziaływać na mieszkańców i mieszkanki województwa śląskiego, by zwiększyć ich wiedzę na temat równego traktowania osób z niepełnosprawnościami w każdej dziedzinie życia. W ramach projektu powstaje strona internetowa z mapą, na której są zaznaczane miejsca z dobrymi praktykami zapobiegania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy działania edukacyjne, w tym szkolenia antydyskryminacyjne. Organizujemy kampanię społeczną pod hasłem „Dzień Godności”. Powołamy Radę społeczną przeciw dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Opracowujemy publikacje i raporty oraz tworzymy punkt konsultacyjny „Zapytaj eksperta” dla osób z niepełnosprawnościami. Realizując projekt, promujemy i upowszechniamy przepisy prawa: Artykuł 32 Konstytucji RP mówiącego o równości wobec prawa, Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Strona internetowa uruchomiona w ramach projektu pomoże zwiększyć dostęp do informacji i dobrych praktyk na temat praw osób z niepełnosprawnościami w całej lokalnej społeczności. Projekt jest realizowany w subregionie północnym woj. śląskiego w okresie od października 2021 do września 2023 roku.