Ułatwienia dostępu

Young Dialogue and Change Maker – budujemy dialog wokół wyzwań klimatycznych

Grantobiorca: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Partnerzy:
Norsk institutt for naturforskning (Norwegia)
Urząd Gminy Polkowice
Uniwersytet Wrocławski
Czas realizacji: 01.11.2022-31.03.2024

Zmiany klimatyczne to problem globalny, lecz jego skutki odczuwamy lokalnie. Uważamy, że każdy z nas może pomóc przeciwdziałać tym zmianom. Jednak, by działania były skuteczne, warto zaangażować w ich realizację różne osoby, podmioty i interesariuszy: młodzież szkolną, dorosłych mieszkańców, lokalny biznes, administrację samorządową i organizacje społeczne.
Gmina Polkowice to duży ośrodek przemysłowy, dlatego środowisko naturalne jest tu szczególnie zagrożone. Gmina od kilku lat realizuje Program Edukacji Ekologicznej, którego ważnym elementem jest współpraca lokalna i podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju. Założenia naszego projektu są zgodne z celami tego Programu.
W tym projekcie zajmujemy się problemem niewielkiego zaangażowania mieszkańców gminy Polkowice w działania na rzecz klimatu. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego przez aktywizację społeczną młodzieży i rozwój takich kompetencji młodych ludzi, które ułatwią im prowadzenie dialogu społecznego, facylitację spotkań, współpracę i angażowanie się na rzecz wspólnoty. Realizujemy szkolenia, których tematyka dotyczy metod prowadzenia dialogu, wzmacniania poczucia sprawczości, angażowania obywateli, a także zagrożeń klimatycznych i dobrych praktyk z Polski i Europy. Działania szkoleniowe zaplanowaliśmy tak, by uczestnicy i uczestniczki mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i nowe umiejętności podczas I Polkowickiego Dialogu Klimatycznego, tzn. debaty z udziałem przedstawicieli samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Wydarzenie będą współprowadzić młodzi uczestnicy projektu. Wspólnie wypracują Słownik do rozmów o klimacie oraz Manifest Klimatyczny, w którym zdefiniują lokalne wyzwania w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Młodzież przeprowadzi 4 inicjatywy angażujące lokalną społeczność do działania na rzecz klimatu. Rezultaty projektu włączymy do Programu Edukacji Ekologicznej gminy. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są młodzi ludzie – mieszkańcy Polkowic, a pośrednimi cała społeczność gminy. Dzięki projektowi wzrośnie partycypacja mieszkańców, a szczególnie młodzieży, w kształtowaniu polityk lokalnych. W realizację działań zaangażowani są partnerzy: Uniwersytet Wrocławski, Norweski Instytut Badań Przyrodniczych NINA oraz Gmina Polkowice.