Ułatwienia dostępu

Wybory w Mieście M – uczymy się lokalnej partycypacji

Grantobiorca: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 79 574,28 EUR
Partnerzy: Spółdzielnia Socjalna Peron 3
Czas realizacji: 01.10.2022-30.09.2023

Potrzeby na które odpowiada nasz projekt to: niedostateczna wiedza i umiejętności obywatelskie młodych ludzi w powiecie lubelskim, niewielkie zainteresowanie rodzin rozwijaniem postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży oraz negatywne nastawienie wobec partycypacji i współpracy lokalnej wśród mieszkańców naszego powiatu. W tym projekcie wdrażamy innowacyjny program edukacyjny budujący u młodzieży postawy partycypacyjne i obywatelskie. Program realizujemy w 8 szkołach powiatu lubelskiego. Uczestniczy w nim 160 osób – uczniów i uczennic. W ramach projektu prowadzimy warsztaty „Wybory w Mieście M” w formie gry symulującej wybory samorządowe. W trakcie warsztatów młodzi ludzie poznają zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym m.in. zasady głosowania w wyborach czy zasady budżetu partycypacyjnego. W każdej szkole prowadzimy kampanię budżetu partycypacyjnego: młodzież przygotowuje i zgłasza swoje propozycje projektów, a mieszkańcy oddają na nie swoje głosy. Trzy projekty z największą liczbą głosów zostaną zrealizowane przez młodych ludzi wspieranych przez lokalną społeczność. W każdej szkole odbędą się otwarte spotkania podsumowujące projekt. Podczas spotkań wspólnie zaprezentujemy działania projektowe i zainicjujemy dyskusję w społecznościach lokalnych. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są uczniowie i uczennice 7. klasy (160 osób w wieku 13-15 lat) z ośmiu małych, wiejskich szkół podstawowych w powiecie lubelskim. W efekcie realizacji projektu młodzi ludzie dowiedzą się, jak funkcjonuje nowoczesne społeczeństwo obywatelskie, a także zyskają umiejętności pozwalające na aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i publicznym. Dzięki temu będą mogli zaangażować mieszkańców swoich miejscowości w działania na rzecz ochrony środowiska lub rozwiązywania innych lokalnych problemów. Naszym partnerem jest Spółdzielnia Socjalna Peron 3, która przygotuje zespół projektowy do prowadzenia działań aktywizujących młodzież i społeczności.