Ułatwienia dostępu

Wpływamy na Toruń

Grantobiorca: Fundacja Stabilo
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 988,39 EUR
Partnerzy: Fundacja Zielone Kujawy
Czas realizacji: 01.04.2023-31.10.2023

Głównym celem projektu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskigo w Toruniu. Chcemy zwiększyć wpływ mieszkańców i mieszkanek na prawo lokalne dotyczące ochrony przyrody i wsparcia zagrożonych grup społecznych. W szczególności chcemy chronić przyrodę w ramach planowanych inwestycji budowy osiedli Winnica i Wrzosy na obszarach cennych przyrodniczo. Głównym problemem, jakim zajmujemy się w tym projekcie, jest niski poziom wiedzy obywatelek i obywateli na temat procesu stanowienia prawa. W czasie naszej dotychczasowej współpracy z samorządem Torunia zdiagnozowaliśmy brak wzajemnego zaufania i transparentności władz. Jedną z przyczyn niewielkiej aktywności mieszkańców i mieszkanek w procesach tworzenia prawa jest niechęć samorządu do konsultacji społecznych i traktowanie ich jako ustawowego obowiązku, a nie okazji do udoskonalenia proponowanych rozwiązań czy partnerstwa z obywatelami. Powoduje to również niskie poczucie wpływu na zmiany lokalne i – w przypadku osób reprezentujących organizacje społeczne – kryzysy aktywistyczne. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, ruchów nieformalnych i Rad Okręgów, które mają możliwości bezpośredniego dotarcia do mieszkańców osiedli. Odbiorcami pośrednimi są osoby zainteresowane partycypacją społeczną i ochroną środowiska, do których dotrzemy poprzez kampanię społeczną i promocją projektu. Podczas realizacji projektu jego uczestniczki i uczestnicy dowiadują się, jak mogą wpływać na polityki lokalne i miejscowe plany zagospodarowania, a także poznają narzędzia, jakich mogą użyć (wnioski, petycje, inicjatywy uchwałodawcze itp.).