Ułatwienia dostępu

Wielokulturowa szkoła

Grantobiorca: Fundacja POLZA
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 91 181,19 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.06.2023

Projekt odpowiada na problem niewystarczającego wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w białostockich szkołach, które sprawia, że ci młodzi ludzie mają mniejsze szanse edukacyjne niż polscy uczniowie i uczennice. Społeczność szkolna nie jest odpowiednio przygotowana do przyjmowania dzieci migrantów i nie zna ich specyficznej sytuacji życiowej. Młodzi migranci i migrantki przeżywają wiele trudności, spotykają się z niezrozumieniem i dyskryminacją. Są to grupy nieobecne w szkolnej społeczności, a ich potrzeby nie są dostrzegane. Celem projektu jest poprawa sytuacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji mieszkających w Białymstoku w dostępie do edukacji, a także pogłębianie świadomości na temat migracji całej społeczności szkolnej. Zapewniamy migranckim uczniom i uczennicom wsparcie asystentów międzykulturowych oraz wsparcie psychologiczne. Dążymy do tego, by młodzi ludzie z doświadczeniem migracji byli rzecznikami i rzeczniczkami w swojej sprawie i sami zwiększali świadomość społeczności przyjmującej na temat migracji oraz sytuacji życiowej migrantów i migrantek. Organizujemy zajęcia z języka polskiego dla młodzieży, warsztaty filmowe i fotograficzne, badania partycypacyjne, spektakl, a także szkolenia dla nauczycieli. Projekt kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w białostockich placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich). Wsparcie oferujemy przede wszystkim osobom nowo przybyłym – młodym ludziom, którzy mają trudności w odnalezieniu się w polskich realiach, nie znają języka polskiego, doświadczają różnych form dyskryminacji i nie potrafią nawiązywać relacji z rówieśnikami. Rezultatem projektu będzie poprawa sytuacji szkolnej uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji, a także wzmocnienie i większe poczucie podmiotowości młodych osób. Zwiększą się także wiedza i kompetencje członków i członkiń społeczności szkolnej w zakresie tematyki migracyjnej.