Ułatwienia dostępu

WAŻNY GŁOS – Wsparcie i tworzenie samorządowych rad (seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieży, pożytku publicznego) w podregionie tyskim

Grantobiorca: Centrum Społecznego Rozwoju
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 83 484,53 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 31.12.2022-30.06.2023

Celem projektu jest zwiększenie partycypacji rad społecznych, w tym rad seniorów, osób z niepełnosprawnościami, młodzieżowych i pożytku publicznego, w realizacji polityk lokalnych w podregionie tyskim województwa śląskiego. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby, takie jak: niewielka liczba podmiotów, które włączają się w proces konsultacji społecznych, brak rad w większości gmin, niewystarczające wykorzystanie potencjału istniejących rad oraz niewielka sieć współpracy między radami, organizacjami społecznymi a samorządem. W podregionie tyskim działają tylko dwie rady seniorów, cztery młodzieżowe rady miejskie, dwie rady osób z niepełnosprawnościami i dwie rady pożytku publicznego. Niewielka liczba rad spowodowana jest brakiem oddolnych inicjatyw młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnością i organizacji pozarządowych oraz oporem ze strony władz samorządowych. Projekt został przygotowany wspólnie z przedstawicielami rad i jest odpowiedzią na potrzeby środowiska. Chcemy rozwijać kompetencje osób działających w radach, ale także sieciować rady z samorządami lokalnymi i tworzyć nowe rady wykorzystując potencjał liderów społecznych. Bezpośrednia grupa docelowa to 75 osób, w tym członkowie i członkinie rad, pracownicy samorządu, liderzy, przedstawiciele NGO. Pośrednimi odbiorcami będzie 120 osób – mieszkańców podregionu tyskiego. W ramach projektu prowadzimy szkolenia dla wszystkich osób uczestniczących w projekcie. Inicjujemy utworzenie dwóch nowych rad lub organizacji społecznych, opracowujemy i realizujemy 8 inicjatyw zwiększających partycypację mieszkańców. Realizujemy sesje world cafe w 4 gminach. Zapoczątkujemy i wzmocnimy współpracę pomiędzy istniejącymi i nowymi radami, organizacjami pozarządowymi i samorządami.