Ułatwienia dostępu

Uwolnijmy jeziora

Grantobiorca: Nasza Szczycieńska Ziemia
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 998,12 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-30.10.2023

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem bezprawnego zagospodarowywania linii brzegowych rzek i jezior w regionie Warmii i Mazur. Największym dobrem Warmii i Mazur wyróżniającym ten region spośród innych są rzeki i jeziora. Niestety obszary przybrzeżne są często zabudowywane niezgodnie z prawem przez właścicieli nieruchomości przyległych do akwenów. Uniemożliwia to mieszkańcom, wędkarzom czy turystom swobodny dostęp do obszarów wodnych, które według przepisów prawa stanowią wody publiczne. Jak wynika z informacji Olsztyńskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, kontrole przestrzegania zakazu grodzenia dostępu do jezior stanowiły zaledwie 11 procent wszystkich przeprowadzonych kontroli. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywateli w obronie jezior na Warmii i Mazurach poprzez wyposażenie ich w niezbędne narzędzia do samoorganizacji. W ramach projektu organizujemy spotkania informacyjne i warsztaty, podczas których przekazujemy informacje prawne oraz pomagamy przygotowywać wnioski do odpowiednich instytucji. Pokazujemy, w jaki sposób egzekwować przestrzeganie prawa w celu likwidacji przeszkód w korzystaniu z linii brzegowych rzek i jezior. Nagrywamy krótkie porady w postaci vloga internetowego. Projekt stworzy przestrzeń do dialogu z władzami samorządowymi i wzmocni kapitał społeczny w regionie. Obywatele zdobędą wiedzę z zakresu prawa wodnego i innych przepisów prawa, dzięki czemu będą wykorzystywać przekazane informacje do poprawy funkcjonowania najbliższego otoczenia oraz zaangażują się bezpośrednio w proces stanowienia prawa.