Ułatwienia dostępu

Uchodźcy mają głos!-wzmocnienie praw migrantów i migrantek

Grantobiorca: Fundacja Emic
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 461,92 EUR
Partnerzy: Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie
Czas realizacji: 01.12.2021-30.09.2023

Projekt realizujemy w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Grupie k. Grudziądza, do której uczęszczają dzieci mieszkające w pobliskim Ośrodku dla Cudzoziemców. Celem projektu jest świadczenie cudzoziemcom i cudzoziemkom pomocy prawnej w sprawach związanych z procedurą uchodźczą oraz rozwój kompetencji personelu administracji publicznej związanych z obsługą klientów z zagranicy. Działania wspomagające ten proces obejmują środowiska szkolne oraz społeczeństwo przyjmujące. Projekt odpowiada na następujące problemy: niewielki odsetek osób otrzymujących ochronę międzynarodową, brak zainteresowania ze strony podmiotów decyzyjnych edukacją dzieci z doświadczeniem migracji, brak wsparcia personelu administracji publicznej w obsłudze migrantów / migrantek oraz niewystarczające działania promujące prawa człowieka w kontekście migracji i wielokulturowości na poziomie regionalnym. W ramach projektu udzielamy poradnictwa prawnego, zatrudniamy asystentkę międzykulturową w szkole, prowadzimy szkolenia dotyczące wielokulturowości dla urzędów mających kontakt z osobami z doświadczeniem migracji. Podejmujemy również działania rzecznicze lobbując za zmianami w procedurach dotyczących organizacji życia osób z doświadczeniem migracyjnym. Zorganizujemy trzy panele sieciujące szkoły wielokulturowe. Grupą szczególną w projekcie są osoby mieszkające w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie oraz młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawowej w Grupie. Część działań ma zasięg ponadregionalny. Projekt jest realizowany w okresie od grudnia 2021 do września 2023 r.