Ułatwienia dostępu

Równi Razem

Grantobiorca: Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 96 900,01 EUR
Partnerzy: Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
Czas realizacji: 01.09.2022-31.03.2024

Celem projektu jest przekazanie wiedzy i wzmocnienie kompetencji liderów i liderek społeczności romskich w zakresie działań samorzeczniczych. Projekt kierujemy do społeczności romskich, ale także do społeczności większościowych mieszkających z Romami oraz do szeroko pojętej administracji publicznej. Członkowie i członkinie mniejszości romskiej w Polsce są wykluczani i piętnowani, co powoduje ich alienację, brak wiary we własne siły oraz bezradność. Problem dotyczy nie tylko dorosłych Romów, ale także najmłodszego pokolenia. Włączanie Romów do życia społecznego wymaga działań skierowanych zarówno do grup wykluczanych, jak również do grup większościowych. Ważna jest także zmiana postaw prezentowanych przez urzędników i urzędniczki administracji publicznej. Brak wiedzy i świadomości istniejących problemów, a także nieznajomość mechanizmów prawnych i dostępnych narzędzi sprawia, że działania liderów i liderek romskich są nieskuteczne. W tym projekcie zajmujemy się realnymi problemami występującymi w 6 różnych społecznościach romskich, funkcjonujących obok grup większościowych. Diagnoza problemów i potrzeb pozwoli dobrać odpowiednie narzędzia do ich rozwiązania i zaspokojenia oraz przeciwdziałania tym problemom w przyszłości. Na przykładach konkretnych przypadków przekazujemy romskimi liderom i liderkom niezbędną wiedzę, w tym wiedzę kulturową i prawną oraz narzędzia do skutecznego komunikowania się ze środowiskiem większościowym oraz administracją publiczną. W ramach projektu przekazujemy również wiedzę dotyczącą różnic kulturowych i dialogu międzykulturowego. Prezentujemy społeczności romskiej kulturę polską, a społecznościom większościowym oraz instytucjom administracji publicznej kulturę romską oraz zasady dialogu międzykulturowego. Organizujemy warsztaty dla liderów i liderek romskich, oraz trening umiejętności polegający na rozwiązaniu istniejącego w społeczności problemu z pomocą mentorów z Centralnej Rady Romów. Projekt przyniesie korzyści całym lokalnym społecznościom.