Ułatwienia dostępu

Rodzicielstwo to wspólne zadanie od początku

Grantobiorca: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 93 733,33 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Celem projektu jest promowanie zaangażowania ojców w wychowanie i opiekę nad dziećmi poprzez zwiększenie świadomości rodziców i profesjonalistów/profesjonalistek na temat znaczenia więzi dziecka z obojgiem rodziców, wychowania bez przemocy oraz korzyści wynikających ze współdzielenia obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. W Polsce ojcowie mają niewielki udział w wychowywaniu i opiece nad dziećmi w wieku od 0 do 6 lat. Niewielu z nich korzysta z urlopu ojcowskiego. Według badań większość kobiet i mężczyzn uznaje, że oboje rodzice powinni mieć jednakowe obowiązki w opiece nad dziećmi, lecz w praktyce model partnerski realizowany jest przez 37% respondentów. Tylko 13% ojców deklaruje, że to oni najczęściej opiekują się dzieckiem, podczas gdy w takiej roli widzi siebie 60% kobiet. Panuje silne przekonanie, że więź dziecka z matką jest ważniejsza niż z ojcem. Wiedza rodziców o znaczeniu ojca w życiu dziecka jest niewystarczająca. Brakuje miejsc, w których ojcowie mogliby ze sobą rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami. Możliwe konsekwencje tej sytuacji to m.in. wykluczenie mężczyzn z aktywnego udziału w życiu dziecka, przeciążenie matek obowiązkami, większe ryzyko wypalenia rodzicielskiego i wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego, ryzyko zaniedbania emocjonalnego oraz przemocy wobec dziecka. Odbiorcami projektu są profesjonaliści i profesjonalistki – osoby mające w swojej pracy kontakt z rodzinami z małymi dziećmi. Organizujemy Studium dla profesjonalistów pracujących z ojcami, seminaria, scenariusze z prowadzenia spotkań dla rodziców, sesje w ramach Konferencji „Ostrożnie, dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”. Z działań w projekcie skorzystają także rodzice planujący lub spodziewający się dziecka i rodzice dzieci w wieku 0-6 lat, także w trakcie rozstania. Do nich skierowane będą działania edukacyjne na temat dobrego rodzicielstwa – artykuły na stronie www, kampania w mediach społecznościowych, podcasty, ulotki, broszury i grupy wsparcia.